برنامه های چهار روز جشنواره «شبدیز» خواهد گذشت

Bani Film - - سینمـا -

پنجــاه و هفتمیــن جشــنواره منطقــه اي ســینماي جــوان «شــبدیز» صبــح روز چهارشــنبه 22 شــهریور مــاه بــا اداي احت ـرام بـ ه ش ـهداي کرمانشـ اه و در گلـ زا ش ـهداي ایـ ن شـ هر کار خـود را آغـاز مـي کنـد و پـس از ایـن مراسـم گالـري عكـس جشــنواره توســط..... افتتــاح مــي شــود. بـه گـزارش رسـیده، 4٢فیلـم انتخـاب شـده بـراي نمایـش در روز اول در سـه سـانس ‪٠٣:٨١ ٠٣:٦١،‬ و ٠٣:٠٢ در تـاالر انتظـار بـراي عالقـه منـدان حاضـر در جشـنواره نمایـش داده مـي شـوند و در پایـان شـب نیـز عطـا مجابـي جلسـات نقـد و بررسـي فیلـم هـا را بـا حضـور فیلمسـازان در هتـل آزادگان برگـزار مـي کنـد. دومیــن روز جشــنواره بــا کارگاه فیلمنامــه نویســي ســعید عقیقــي بــا عنـوان از ایـده تـا طـرح. دفترچـه یادداشـت فیلمنامـه نویـس کار خـود را آغـاز مـي کنـد و پـس از آن تـور عکاسـي از آثـار باسـتاني و جذابیـت هـاي کرمانش ـاه برگ ـزار م ـي ش ـود. فیل ـم ه ـا در چه ـار نوب ـت ‪٠٣:٦١، ٠٣:4١،‬ ٠٣:٨١ و ٠٣:٠٢ بـه نمایـش در مـي آینـد و سـپس 9٢ فیلـم نمایـش داده شـده بـه نقـد و بررسـي گذاشـته مـي شـوند. کارگاه زیبایـي شناسـي تدویـن احمـد ضابطـي جهرمـي بـا عنـوان رابطـه گرافیکـي نماهـا در نوبـت صبـح و کارگاه عکاسـي مهـدي وثـوق نیـا بـا عن ـوان م ـروري ب ـر س ـیر تح ـول مجموع ـه ه ـاي مس ـتند در نوب ـت بع ـد ظهـر سـومین روز جشـنواره برگـزار مـي شـوند. ٠٣ فیلـم کوتـاه از سـاعت ٠٣:4١ تـا ٢٢ بـراي حاضـران پخـش مـي شـوند و پـس از آن طبـق روال هـر شـب جلسـه نقـد و بررسـي فیلـم هـا سـاعت ٣٢ در هتـل آزادگان برگــزار مــي شــود. برگــزاري تــور عکاســي بــراي عکاســان حاضــر در جشـنواره از دیگـر برنامـه هـاي روز سـوم جشـنواره شـبدیز خواهـد بـود. صبـح روز پایانـي جشـنواره نیـز بـه بازدیـد از مراکـز دیدنـي و گردشـگري کرمانشـاه خواهـد گذشـت و آییـن اختتامیـه جشـنواره منطقـه اي شـبدیز بـا حضـور .... و مسـئوالن اسـتاني سـاعت ٨١ تـا ٠٣:9١ در تـاالر انتظـار برگـزار مـي شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.