«بافندگان خیال» برنده بهترین مستند جشنواره «موندنس»

Bani Film - - سینمـا -

مســتند «بافنــدگان خیــال» بــه کارگردانــی ســیدمحمدصادق جعفــری برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم مســتند جشــنواره «موندنــس» آمریــكا شــد. بـه گـزارش رسـیده، «بافنـدگان خیـال» مسـتند برگزیـده هجدهمیـن دوره جشـنواره «موندنـس» Moondance معـروف بـه جشـنواره کـن آمریکایی شـد کـه هفتـه اول مـاه سـپتامبر ۷١٠٢ در کلـورادو آمریـکا برگـزار شـد. این جشـنواره همـه سـاله مهمتریـن فیلمهـای مسـتند سـال را در برنامـه خـود قــرار میدهــد و امســال نیــز ٠٥ فیلــم مســتند، کوتــاه و ســینمایی را بــه نمایـش درآورد. ایـن فیلـم منتخـب بخـش رسـمی پنجمیـن دوره جشـنواره مردمشناسـی زالتنـا )Zlatna( نیـز اسـت کـه از ١٣ شـهریور تـا ٢ مهـر ٦9 در کشـور رومانـی برگـزار میشـود. در ایـن جشـنواره فیلمهایـی بـا موضـوع مردمشناســی و قومنــگاری بــه نمایــش درمیآینــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.