دیدار رایزن فرهنگی کشورمان در باکو با یک سینماگر

Bani Film - - سینمـا -

اصغـر فارسـی بـا مشـفق حاتـم اف، مدیـر مؤسسـه فیلمسـازی «آذربایجــان فیلــم» دیــدار و نســبت بــه انتقــال تجربیــات کارشناسـ ان س ـینمایي ایـ ران ب ـه عوامـ ل س ـینمای جمهـ وری آذربایج ـان، تأکیـ د شـ د. بــه گــزارش ادارهکل روابــط عمومــي و اطالعرســاني ســازمان فرهنــگ و ارتباط ـات اس ـالمي، اصغ ـر فارس ـی، رای ـزن فرهنگ ـی جمه ـوري اس ـالمي ایـران در باکـو بـه همـراه علیرضـا بهبـودی، وابسـته فرهنگـی کشـورمان بـا حضـور در مؤسسـه فیلمسـازی «آذربایجـان فیلـم»، بـا مشـفق حاتـم اف، مدیـر ایـن مؤسسـه (وابسـته بـه وزارت فرهنـگ جمهـوری آذربایجـان) دیــدار و گفتوگــو کــرد. فارســی در ســخناني، بــا اشــاره بــه جایــگاه واالی ســینمای جمهــوری اســالمی ایــران در دنیــا، بــه نقــش ســینما در حــوزه فرهنــگ و هنــر و ظرفیتهـای فـراوان همـکاری بیـن دوکشـور در حـوزه فیلمسـازی اشـاره ک ـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.