ساخت فیلم «کلینر» به پایان رسید

Bani Film - - سینمـا -

بـه گـزارش رسـیده، ایـن فیلـم کوتـاه «کلینـر» کـه نخسـتین کارگردانـی محمـد رضـا میقانـی اسـت داسـتان دختـر دستشـویی شـوری را روایـت میکنـد کـه درگیـر نگرانـی و انتظـار بـرای یـک جـواب اسـت. ایـن فیلـم تهیـه شـده در انجمـن سـینمای جوانـان ایـران، اسـتودیو آب اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.