جزئیات جنایت خواننده زیرزمینی

Bani Film - - فـرهنگی -

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ جزئیات جنایت یک خواننده زیرزمینی در یک استودیوی موسیقی در شهرک ولیعصر تهران را تشریح کرد.

به گزارش مرکز اطالعرسانی پلیس آگاهی پایتخت، در ساعت 6۱ نهم شهریور امسال و از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۰۱۱ وقوع یک جنایت به کالنتری 3۵۱ شهرک ولیعصر اعالم شد. با حضور مأموران در محل و تأیید خبر اولیه، بالفاصله موضوع به قاضی کشیک ویژه قتل و پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم شد و با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۷۲ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

دوست و شریک کاری مقتول که با ورود به محل جنایت (استریو ضبط صدا) با جسد مقتول به نام پوریا ۴۲ ساله روبرو شده بود ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : طبق روال هر روز ، ساعت6۱ به دفتر کار خودمان در یک استودیو ضبط صدا مراجعه کردم ؛ وارد دفتر شدم که ناگهان با جسد پوریا در اتاق ضبط صدا مواجه شدم.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در بررسی صحنه جنایت اطالع پیدا کردند که مقتول به علت اصابت شش گلوله شلیک شده از یک اسلحه کمری و از فاصله نزدیک به قتل رسیده است. در بررسی محل جنایت نیز مشخص شد که عامل یا عاملین جنایت بدون هرگونه فشار و یا تخریب وارد محل جنایت شده ؛ همچنین هیچگونه آثار ضرب و جرحی نیز بر روی جسد مقتول شناسایی نشد که همگی این دالیل نشان از شلیک ناگهانی به سوی وی داشت .

با آغاز تحقیقات ، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی و بررسی صحنه جنایت اطالع پیدا کردند که مقتول در ساعت ۵۱ روز جنایت ، برای تنظیم قرارداد با یکی از خوانندگان زیرزمینی قرار مالقات داشته است ؛ لذا با شناسایی محل سکونت این فرد به نام رضا . س 8۱ ساله در منطقه مرتضی گرد ، کارآگاهان به این محل اعزام و در تحقیقات پلیسی اطالع پیدا کردند که همزمان با تاریخ جنایت ، رضا به محل سکونت خود مراجعتی نداشته است .

تحقیقات پلیسی برای دستگیری رضا در دستور کار کارآگاهان قرار داشت تا نهایتا در ساعت ۱۱ روز بیستم شهریور ماه ، رضا در منطقه مرتضی گرد دستگیر و در همان تحقیقات اولیه صراحتا به ارتکاب جنایت با همدستی یکی از دوستانش به نام مهدی . م 8۱ ساله اعتراف کرد ؛ مهدی نیز در ساعت ۲۱ همان روز، در منطقه مرتضی گرد ، دستگیر و اظهارات دوست خود را تأیید کرد .

رضا که با شلیک 6 گلوله اقدام به کشتن مقتول کرده بود ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : بواسطه عالقه شدیدی که به خوانندگی داشتم ، از حدود دو سال پیش خوانندگی را به عنوان حرفه اصلی خود آغاز کردم. اولین آهنگ خود را حدودا دو سال پیش در استودیوی ضبط مقتول که آن زمان در منطقه مرتضی گرد بود، تولید کردم. همین موضوع زمینه آشنایی من با مقتول شد و پس از آن چند آهنگ دیگر با همکاری وی تولید کردم که آخرین آن مربوط به اسفندماه سال گذشته بود. از آن زمان دیگر اطالعی از مقتول نداشتم تا اینکه حدود سه ماه پیش با مسافرت به غرب کشور ، یک قبضه اسلحه کمری تهیه کردم. می دانستم که مقتول سیستم استودیوی مجهزی در اختیار دارد. تصمیم گرفتم تا این تجهیزات را سرقت کنم و موضوع را با یکی از دوستانم به نام مهدی در میان گذاشتم و او نیز با من همراه شد. در ساعت ۵۱ روز نهم شهریورماه، به همراه مهدی و طی قرار قبلی که با پوریا گذاشته بودیم ، به دفتر کار جدید وی در شهرک ولیعصر رفتیم. پس از تنظیم قرارداد، به بهانه تست صدا وارد اتاق ضبط صدا شدیم. هر سه نفر وارد اتاق ضبط شدیم بدون هیچگونه درگیری فیزیکی با مقتول، اسلحه را از زیر لباس خارج کرده و 6 گلوله شلیک کردم و پس از ارتکاب جنایت تجهیزات داخل استودیو را برداشته و از محل خارج شدیم .

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعالم این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم اصلی پرونده و در بازرسی دقیق از محل سکونتش در منطقه مرتضی گرد ، کارآگاهان اداره دهم موفق به کشف تجهیزات سرقت شده از محل جنایت و همچنین یک قبضه اسلحه کمری همراه با تعدادی فشنگ جنگی شدند .

مکرم افزود: هر دو متهم پرونده ، با قرار بازداشت موقت و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.