عیادت اهالی خانه موسیقی از نادر گلچین

Bani Film - - فـرهنگی -

تعدادی از اعضای شورای عالی و هیات مدیره خانه موسیقی به همراه برخی از مسئوالن فرهنگی از نادر گلچین خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی در بیمارستان گاندی عیادت کردند.

به گزارش مهر، داود گنجه ای قایم مقام خانه موسیقی و عضو شورای عالی، سید محمد میرزمانی رییس هیات مدیره خانه موسیقی، محمد سریر عضو شورای عالی، محمد موسوی نوازنده پیشکسوت و جمعی از مسئوالن شهرداری دوشنبه بیستم شهریور با حضور در بیمارستان گاندی تهران از نادر گلچین، خواننده پیشکسوت موسیقی ایران عیادت کردند. سید محمد میرزمانی و محمد سریر با حضور در آی سی یو بیمارستان گاندی از نزدیک در جریان روند درمان این خواننده پیشکسوت قرار گرفتند و با تیم پزشکی معالج این هنرمند گفتگو کردند.

نازنین گلچین، دختر نادر گلچین در توضیح مشکالت جسمانی پدرش گفت: پدرم از 3۲ روز پیش تاکنون همچنان در بیمارستان بستری است و با توجه به اینکه به ذات الریه نیز مبتال شده، سطح هوشیاری اش بسیار پایین است.

وی در پایان این دیدار با قدردانی از حضور هنرمندان و مسئوالن خانه موسیقی گفت: باید قدر گوهرهای ناب هنر و موسیقی کشور را بدانیم. من از همه مردم می خواهم برای سالمتی پدرم دعا کنند.

داود گنجه ای نیز در این دیدار در گفتگو با دختر این هنرمند گفت: استاد نادر گلچین یکی از هنرمندان با اخالق، مهربان و دوست داشتنی کشورمان است که جامعه ایران با صدای لطیف مخملی شان خاطره ها دارد. متاسفانه خبر بستری شدن این مرد با فرهنگ و باصفا همه ما را متاثر کرد و امیدوارم با کمک خداوند و تالش های تیم پزشکی هر چه زودتر لباس عافیت بپوشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.