فراخوان چهارمین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران اعالم شد

Bani Film - - فـرهنگی -

فراخوان شرکت در چهارمین دوره طرح انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران منتشر شد.

به گزارش رسیده، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، طرح «انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران» را با هدف توسعه فرهنگی و ترویج کتابخوانی از طریق حمایت از برنامهها و پیشنهادهای نو و ابتکاری، اثربخش و پایدار برگزار میکند.

«پایتخت کتاب ایران» عنوانی است که هر سال به یک شهر اعطا میشود که بر اساس نظر هیات داوران، بهترین برنامه را برای ترویج کتابخوانی ارائه کرده باشد. این طرح، با مشارکت برخی از نهادهای دولتی و غیردولتی ازجمله سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نهاد کتابخانههای عمومی و دیگر نهادها و سازمانهای فعال و عالقمند در این زمینه اجرا میشود.

ازجمله اهداف طرح انتخاب پایتخت کتاب ایران میتوان به این موارد اشاره کرد: کمک به توسعه پایدار، فرهنگی و اجتماع محور شهرها، انسجام بخشی به فعالیتهای فرهنگی در شهرها با محوریت کتاب و کتابخوانی، کشف، جذب، ساماندهی و بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای محلی و بومی برای ترویج کتابخوانی و همچنین تقویت برنامهریزی و نگاه به آینده در سطوح منطقهای و محلی. برنامههای سال ۷۹3۱ هر شهر در زمینه ترویج کتابخوانی که با همکاری دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی تدوین و با امضای شهردار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه میشود، قابلیت شرکت در طرح پایتخت کتاب ایران را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.