نقد سه گانه محیط زیستی محمد احسانی در شیراز

Bani Film - - فـرهنگی -

نشست نقدوبررسی مستندهای سهگانه محمد احسانی با موضوع محیط زیست چهارشنبه 22 شهریور در پردیس گلستان شیراز برگزار میشود.

به گزارش رسیده،در این نشست ابتدا ساعت ۷۱ مستندهای «بانوی ارومیا»، «روزگاری هامون» و «دود» به نمایش درمیآید و پس از آن با حضور محمد احسانی نشست نقد و بررسی آن برگزار میشود.

مستندهای سهگانه محیط زیستی«بانوی ارومیا» ،«دود» و «روزگاری هامون» به کارگردانی محمد احسانی از ۷۲ خرداد در گروه هنروتجربه اکران خود را آغاز کرده است. محمد احسانی در این سه مستند به بحران شدید کمآبی در کشور، خشک شدن تاالبها و دریاچههای مهم و بزرگ و مشکالت محیط زیست توجه کردهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.