رابرت دنیرو برای بازسازی جزیره توفانزده آستین باال زد

Bani Film - - صفح ه اول -

به گزارش بانی فیلم به نقل از سیانان مانی، توفان ایرما هفته گذشته آسیب فاجعهباری به جزیره باربودا وارد کرد. بعد، در حالیکه این توفان با قدرت به مسیر حرکت خود به سمت فلوریدا ادامه داد، بیشتر دنیا فراموش کرد که چه اتفاقی برای این جزیره کارائیبی افتاده است اما رابرت دنیرو فراموش نکرد.

این بازیگر ۴7 ساله بالفاصله قول داد به بازسازی باربودا که ۵9 درصد ساختمانهایش آسیب دیده بودند، کمک کند. بعد از توفان، تمام خدمات از جمله آب، برق و تلفن قطع شده و امکان زندگی در جزیره تقریبا وجود ندارد و تمام ساکنان جزیره که روی هم رفته کمتر از 2 هزار نفر هستند، مجبور به ترک محل زندگی خود شدهاند.

پس از قول هفته پیش، این هفته، دنیرو با سیانان مانی مصاحبه کرد تا درباره ارتباطش با این جزیره بهشتی که حاال نابود شده و خودش نخستین بار چند دهه پیش به آن سر زده بود، صحبت کند.

اخیرا او از نظر مالی به این جزیره عالقهمند شده و میخواهد از طریق کمپانی نوبو که یک کمپانی مهماننوازی است که خودش از موسسان آن بوده، یک اقامتگاه تفریحی ۰۰2 میلیون دالری در آن بسازد.

دنیرو ۴7 ساله میگوید جاذبه این جزیره این است که توسعه و ساختوساز خیلی زیادی در آن صورت نگرفته و مقادیر بیپایانی زمین طبیعی دارد که در آنها دستی برده نشده است. او اضافه کرد: مکان خیلی زیبایی است، ساکت است و مردمش خیلی خوب هستند.

موقعیت اقامتگاه او قرار است جایی باشد که قبال «کلوب کی» در آن قرار داشت؛ همان نهانگاه شیکی که پیش از اینکه 12 سال پیش بسته شود، زمانی میزبان شاهزاده دایانا بود. دنیرو میخواهد میلیونها دالر خرج این اقامتگاه جدید کند، سازههای جدید بسازد و نامش را «بهشت پیداشده» بگذارد و هدفش این است که توریستهای بیشتری را جذب این جزیره متروکه کند و به این ترتیب برای ساکنان محلی شغلهای جدید به وجود بیاید.

در منطقهای که توریسم نیروی حیاتی اقتصادی است، دنیرو به این نکته اشاره میکند که یک اقامتگاه جدید میتواند مزایای بسیاری برای اقتصاد محلی داشته باشد. او گفت: پروژه جاهطلبانهای است. ساختنش زمان بسیار میبرد، اما تازه داشتیم کارمان را با سرمایهگذاران آغاز میکردیم که این اتفاق افتاد.

با این حال او گفت تعهدش نسبت به این جزیره فراتر از اقامتگاه خودش میرود و اضافه کرد: من حس مسئولیت میکنم که به همه کمک کنم، که همه چیز را دوباره به کار بیندازم. مهمترین چیز مردم هستند.

در نهایت، باربودا از جمله جاهایی بود که بیشترین آسیبها را از ایرما دید. به گفته گوستون براون نخستوزیر آنتیگوا و باربودا، روی هم رفته بیش از ۰۰1 میلیون دالر به این جزیره آسیب وارد شده است.

اعضای پروژه «بهشت پیداشده» از همین حاال پول برای ساختن یک فرودگاه جدید در باربودا را اهدا کردهاند و ژنراتوری به مسئوالن دادهاند تا آنها بتوانند آب منطقه را

وصل کنند. با این حال هنوز کارهای زیادی باید انجام شود تا دوباره بتوان در جزیره زندگی کرد و فعال تمرکز اصلی آنها این است که به دولت محلی کمک کنند مردم را به خانههایشان بازگرداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.