این طرح ها همچون مسکن هایی موقتی هستند

رحمان سیفی آزاد:

Bani Film - - سینمـا -

رحمان سیفی آزاد، کارگردان فیلم سینمایی «ماجان» که در حال حاضر روی اکران است، در خصوص طرح نیم بها شدن بلیت سینما تا پایان هفته دفاع مقدس به بانی فیلم گفت: ایده این طرح برای افزایش مخاطبان سینماست و با همین نیت طراحی شده است. ولی بخش اقتصادی یک وجه از قضیه است و بخش مهم تر، شرایط عمومی دیدن فیلم هاست که اصال برای مخاطب اطالع رسانی صورت نمی گیرد، مردم نمی دانند چنین اکرانی وجود دارد. مثل گذشته هم نیست که مردم بدون دسترسی به فضای مجازی یا انتخاب سراغ چیزی بروند پس تبلیغات امر مهمی است و نقش مهمی را ایفا می کند، این در حالیست که فیلم ها از حداقل امکانات تبلیغاتی بهره می برند. ممکن است که اجرای طرح نیم بها بودن بلیت، تعدادی از مخاطبان که جنبه اقتصادی برایشان مهم است را به سینما بکشاند ولی در مجموع چون یک طرف قضیه ناقص است و سایر بازوها برای اجرای این طرح رشد نداشته، فکر نمی کنم طرح موفقی باشد.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما میزان فروش در تعریف یک فیلم خوب اهمیت بسیاری دارد و این اتفاق بدی است. حتی در ذهن بعضی از منتقدان و همکاران ما این قضیه جا افتاده است. بنابراین به نظر می رسد که از این طرف فیلم هایی که روی پرده هستند ضربه خواهند دید چرا که قیمت بلیت نیم بهاست و هر چقدر هم تعداد تماشاگران باال برود، گویا نصف محاسبه می شود. از طرفی هم تهیه کنندگان متضرر خواهند شد و فیلمشان دچار مشکل خواهد شد. نمی دانم شورای صنفی چقدر در این طرح به فکر صاحبان سرمایه بوده است. البته مسلما این طرح را برای این که مخاطبان بیشتری به سینما بکشانند راه اندازی کرده اند ولی با توجه به نواقصی که وجود دارد، به نظر نمی رسد که آن طور که باید و شاید بتواند عموم مردم را به سینما بکشاند.

نویسنده فیلم سینمایی «من مادر هستم» با اشاره به در این طرح در جذب مخاطبان به سینما چندان موفق نبوده ایم، عنوان کرد: مشکل ما این است که می خواهیم تعداد مخاطبان سینما را به طور عمومی افزایش دهیم و جمعیت ۰۸ میلیونی را به سینما بکشانیم ولی عمال این اتفاق نمی افتد. در حال حاضر باز هم همان افرادی که اهل سینما هستند از طرح استقبال می کنند. هر چند نیت خیر است ولی خروجی آن به ضرر صاحبان آثار خواهد شد. مجموعا می توان گفت آن نیت خیری که شورای صنفی دنبال آن است احتماال محقق نخواهد شد.

این کارگردان در خصوص اینکه آیا صاحبان آثار را برای این طرح در جریان گذاشته اند یا خیر، ادامه داد: معموال باید تهیه کنندگان آثار را در جریان این اقدام بگذارند و من اطالعی ندارم که این کار را کرده اند یا خیر. به نظر می رسد باید این مشورت انجام شده باشد، شاید چون نماینده فیلمسازان در این شورا حضور دارند خود را در این تصمیم گیری محق می دانند. به هر حال تا شرایط تبلیغی و اجتماعی و فرهنگی کشور برای تماشاگر تعریف نشود، این طرح ها همچون مسکن هایی موقتی هستند که درمان اصلی نیست. وقتی بلیت نیم بها می شود حداقل توقع این است که دو برابر تماشاگر به سینما کشانده شود تا حالت شرایط عادی پیدا کند. ولی آیا در حال حاضر واقعا جمعیت سینمارو دو برابر شده است؟ تا جایی که در جریان هستم فکر نمی کنم چنین اتفاقی افتاده باشد. زمانی این طرح جواب می دهد که همه بازوهای اجرایی و نگاه ها در این طرح درست تعریف شوند و شرایط عموم اجتماع را فراهم کنند. این نکته را هم فراموش نکنیم آمارهای رسمی که دوستان اعالم می کنند در حالی است که بسیاری از شهرهای کشورمان حتی یک سالن سینما هم ندارند و عمال آن میزان جمعیتی که در آن شهرها هستند را پوشش نمی دهیم. سیفی آزاد خاطرنشان کرد: در کشور ما تفریحات عمومی در حداقل است، در شهر بزرگی مثل تهران، تفریحات مردم به پارک و سینما ...و محدود می شود، شهربازی متناسب کل جمعیت تهران نداریم و وضعیت شهرهای دیگر هم همینطور است. ولی برای سینما به عنوان یک تفریح چقدر توانسته ایم به لحاظ تبلیغی و فکری کار کنیم و مردم را به این سمت سوق دهیم که سینما رفتن را یک تفریح سالم فرهنگی در سبدشان بشمار آورند. برای این کار هیچ تالشی از سوی رسانه ها صورت نگرفته است. به نظرم در جاهایی این فضا را هم تخریب کرده اند که سینما جای مطلوبی برای خانواده ها نیست. تا یک برنامه ریزی بنیادین برای باال بردن آمار تماشاگر نداشته باشیم به نظرم این طرح ها مسکن هایی است که معلوم نیست در آینده جواب بدهد. در کشور ما آمار فروش باال معیار یک فیلم خوب محسوب می شود و کمیت را با کیفیت برابر می دانند، در این شرایط عالوه بر تهیه کنندگان و سرمایه گذاران، کارگردانان و نویسندگان و عوامل یک فیلم هم ضرر می کنند. من معتقدم تا نهضت سالن سازی در کشور جدی گرفته نشود اوضاع بهبود نخواهد یافت. حتی باید برای شهرهای کوچک سه هزار نفره سالن سینما ساخته شود، آن تعداد مردم هم حق دارند که فیلم ها را بر پرده سینما ببینند. نباید نگاه کمی داشته باشیم و عدد و آمار جای کیفیت و وضعیت را بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.