دیدار دبیرجشنواره فیلم فجر با هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه

Bani Film - - سینمـا -

جلسه مشترک ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و ششمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر با هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه برگزار شد .

به گزارش رسیده، در این جلسه که دردفتر معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی برگزارشدپیرامونحضورفیلمکوتاهدرسیوششمیندورهجشنوارهفیلمفجربحثوتبادل نظرشدوباارزیابیدورهایگذشته،مقررشددرجلسهایدیگرجمعبندینهاییانجامشود.

در این جلسه مسعود امینی تیرانی ، امیر توده روستا، کاوه قهرمان، بهمن داد فر، عماد خدابخش اعضای هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه و مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره حاضر بودند و نقطه نظرات خود را در میان گذاشتند.

دبیر جشنواره فیلم فجر نیز با مهم برشمردن فیلم کوتاه بر ارائه راهکاری جهت حفظ شان این حوزه و شرایطی برای هر چه بهتر دیده شدن آن در جشنواره تاکید و در نهایت مقرر شد پیشنهادهای انجمن فیلم کوتاه در این خصوص در جلسه دیگری ارائه تا جمع بندی نهایی صورت گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.