افزایش مخاطبان سینما بهدنبال کاهش قیمت بلیت

Bani Film - - سینمـا -

کاهش قیمت بلیت سینماها در هفته گذشته باعث افزایش تعداد مخاطبان شده است.

به گزارش ایلنا، همزمان با روز ملی سینما بلیت تمامی سینماها از ۹۱ شهریور الی ۶ مهر بهصورت نیم بها تعیین شده است. به دنبال اجرای این طرح، گروهی اعالم کردند که تعداد مخاطبان سینما افزایش یافته و گروهی نیز عکس این مسئله را تأیید کردند، اما شورای صنفی نمایش به عنوان مرجع رسمی بررسی وضعیت اکران فیلمها از افزایش تعداد مخاطبان و فروش سینماها خبر میدهد.

غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با ایلنا با اشاره به استقبال مردم از طرح بلیت نیمبها گفت: بررسیهای ما نشان میدهد که بین ۰۱ الی ۰۳ درصد تعداد مخاطبان سینماها از زمان اجرای طرح افزایش داشته است.

وی ادامه داد: البته سینماداران و تهیهکنندگان انتظار بیشتری از اجرای این طرح داشتند اما در مجموع نسبت به قبل از اجرای طرح وضعیت بهتر است.

فرجی با اشاره به لزوم اطالع رسانی چنین طرحهایی گفت: سایتها، رسانهها و روزنامهها اطالع رسانی خوبی برای این طرح انجام میدهند اما هنوز از طرف صداوسیما اطالع رسانی خوبی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: قرار بود تیزری با مضمون اجرای طرح بلیت نیم بها ساخته و از شبکههای مختلف صداوسیما پخش شود، اما متاسفانه این کار صورت نگرفته است البته بهصورت زیرنویس و محدود توسط صداوسیما تبلیغات صورت گرفته است اما کافی نیست.

فرجی افزود: اجرای طرح همچنان براساس مصبه شورای صنفی ادامه دارد و به هیچ عنوان متوقف نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.