تمام سینماهای «الله زار» مجوز انحالل از ارشاد دارند

Bani Film - - سینمـا -

رئیس انجمن سینماداران با تاکید بر اینکه تمامی سینماهای خیابان الله زار دارای مجوز انحالل از وزارت ارشاد هستند به برداشتن و حذف تابلوی این سینماها از سر درشان اشاره کرد و گفت: مسئله ما برداشتن تابلوها نیست، وقتی که انحالل سینما داده شده است، دیگر تابلو چه اهمیتی دارد!

محمد قاصد اشرفی در پی برخی خبرها مبنی بر برداشتن تابلوهای سینماهای اللهزار در گفت وگویی با ایسنا با اشاره به اینکه حدود ‪۰۷ ۰۶،‬ سال است که از ساخت سینماهای خیابان الله زار میگذرد به ایسنا گفت: تا سال ۹۶ همه هزینههای سینما به صورت تجاری پرداخت میشد و سینما هم کاربری تجاری داشت؛ البته در سند مسکونی بودند. در واقع بعد از انقالب سینماها دچار تحوالتی شدند و مسووالن دنبال چارهاندیشی برای نجات این سینماها افتادند.

او ادامه داد: فروشی که از سینما حاصل میشد کفاف پرداخت هزینههای سینماها را نمیداد و سینماداران درخواست کردند که به آنها کمک شود. به همین ترتیب کاربری ملک را فرهنگی کردند تا هزینهها به آن صورت پرداخت شود. اما در واقع این اتفاق نیفتاد و تنها بخشی که به صورت فرهنگی پرداخت میشد، برق سینما بود و بقیه تجاری پرداخت میشد.

اشرقی با بیان اینکه به ما بخشنامه شد و گفتند محل تجاری شما از این به بعد فرهنگی است گفت: این بخشنامه صدمه زیادی به سینماداران زد زیرا کسی که ۰۶ سال از عمرش را برای سرپا نگه داشتن این سینما گذاشته بود، زحماتش بینتیجه ماند و شهرداری و وزارت فرهنگ و ارشاد ملک تجاری را به فرهنگی تبدیل کردند، از آن موقع گرفتن عوارض توسط شهرداری آغاز شد.

رئیس انجمن سینماداران با اشاره به اینکه به دلیل فرسودگی و عدم داشتن مخاطب سینماها نمیتوانستند هزینهشان را تأمین کنند بیان کرد: به دلیل مشکالتی که وجود داشت سینماداران از وزارت ارشاد تقاضای تغییر کاربری گرفتند که در اصل به معنای انحالل سینماها بود و اینکه از آن به بعد دیگر نمیتوانند در آن محل فیلم اکران کنند. اکنون آن امالک بالتکلیف ماندند و اگر بخواهند فعالیتی در آن داشته باشند چون ملک فرهنگی است باید به شهرداری مبلغی برای تغییر کاربری پرداخت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.