درخواستی برای تبلیغ طرح بلیت نیمبهای سینما به شهرداری نرسیده

Bani Film - - سینمـا -

سرپرست معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران تاکید کرد درخواستی از سوی مسئوالن سینمایی برای اطالعرسانی طرح بلیت نیمبهای سینماها، در سطح شهر ارائه نشده است.

سید مجتبی موسوی سرپرست معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران درباره جای خالی اطالع رسانی طرح نیم بهای بلیت سینما در سطح شهر به مهر گفت: اگر موضوعی عمومی و به مردم هم مربوط باشد، سازمان ها و نهادها از ما درخواست می کنند و طرحی ارائه می دهند و ما آن موارد را در سازه های تبلیغاتی شهر اکران می کنیم و اگر موضوع فرهنگی باشد قطعا ما مشارکت خواهیم داشت. در زمینه نیم بها شدن بلیت سینماها به مدت ۳ هفته نیز هر ارگانی که مسئول بوده است باید طرحی به ما ارائه می کرد. حقیقت این است که درباره این طرح خود من هم االن از طریق شما خبردار شدم.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به همکاری با سازمان سینمایی در اکران پوسترهای سینمایی به مناسب روز ملی سینما آیا نمی شد این طرح نیز گنجانده شود، بیان کرد: بله با توجه به فعالیت مشترکی که بین سازمان سینمایی و ما صورت گرفته است به صورت طبیعی می شد این طرح نیز دیده شود اما به هر حال باید سازمان سینمایی ما را مطلع می کرد. به نظرم باید این را در نظر گرفت که این اولین بار بود همکاری به این صورت در حوزه سینما با سازمان زیباسازی صروت می گرفت و دفعتا همه طرح ها را با هم نمی شود اجرایی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.