اکران فیلمی درباره ابراهیم حاتمیکیا

Bani Film - - سینمـا -

«خواب ابراهیم» به کارگردانی محمود کریمی از جمعه 31 شهریور همزمان با شروع هفته دفاع مقدس در گروه هنر و تجربه اکران میشود.

به گزارش رسیده، «خواب ابراهیم» مستندی است که مراحل ساخت فیلم «چ» ساخته ابراهیم حاتمیکیا را به تصویر کشیده است و کارگردان را در فرآیند ساخت فیلم سینمایی «چ» در مرکز توجه خود قرار داده میدهد.

طبق اعالم دستاندرکاران «خواب ابراهیم»، این مستند تالش کرده است که از سیاق دیگر فیلمهای پشتصحنه فاصله بگیرد و در قامت یک مستند مستقل ظاهر شود؛ این فیلم نگاه جدیدی است در به تصویر کشیدن آنچه از ذهن و زبان کارگردان فیلم «چ» در روایت زندگی دکتر مصطفی چمران گذشته و به ساخت این فیلم سینمایی انجامیده است.

«خواب ابراهیم» به تهیهکنندگی مهدی کریمی محصول سال ۲۹۳۱ در بنیاد سینمایی فارابی است و چهار سال بعد از اکران فیلم سینمایی «چ»،از روز جمعه سی و یکم شهریورماه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در گروه هنر و تجربه روی پرده میرود. فیلم عالوه بر تهران اکران خود را در سایر شهرستانها از جمله مشهد،اصفهان،شیراز،بابل،کرمان و دیگر شهرها هم آغاز خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.