استمرار اکران سریال ویدئویی حسن فتحی در پردیس کورش

Bani Film - - سینمـا -

گروه سینمای ایران: سریال ویدئویی «شهرزاد» در سری دوم خود هر چند نتوانسته رضایت عالقه مندان خود را جلب کند، اما برنامه های جنبی تبلیغاتی آن همچنان ادامه دارد. یکی از این برنامه ها اکران قسمت های مختلف آن روی پرده سینماست که جدا از غیرمنطقی بودن آن از لحاظ تکنیکی، غیرقانونی نیز هست.

به گزارش بانی فیلم، طبق قانون اکران محصوالت غیرسینمایی در سینماهای سراسر کشور تا قبل از ساعت ۳2 ممنوع است و غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش نیز چندی قبل روی این قانون تأکید کرده بود ضمن اینکه در شرایط حال حاضر که فیلم ها برای به دست آوردن تک سانس نیز می جنگند، اختصاص سالن به نمایش سریال که برای قاب کوچک تر طراحی و ساخته شده، نه قانونی و نه حرفه ای است. با این وصف همچنان سازندگان فصل دوم سریال «شهرزاد» بدون توجه به قانون آن را در سینما اکران می کنند. این روال در هفته جاری هم پیگیری شده است و امشب ساعت 22 قسمت سیزدهم این سریال در سالن گراند سینما پردیس کوروش اکران خواهد شد. ساعت 22 در واقع یک ساعت پیش از ساعت قانونی اعالم شده است. خبرنگار بانی فیلم غروب دیروز با رجوع به سامانه فروش بلیت این قسمت از سریال «شهرزاد» مطلع شد 104 بلیت از 1۳2 بلیت قابل خرید سالن 5۳۳ نفری گراند سینما در پردیس کوروش فروخته شده است.

فصل دوم «شهرزاد» که در 15 قسمت پرونده آن بسته خواهد شد، در هفته های اخیر این روند را ادامه داده، قطعا در بی تفاوتی مسووالن در دو هفته آینده باقی مانده تا پایان توزیع، به اکران غیرقانونی خود ادامه خواهد داد. شیوه ای که احتماال از سوی سایر سریال سازان در شبکه ویدئویی در آتیه مورد تقلید و تکرار قرار خواهد گرفت تا سینمای ایران باز هم بخشی از حقوق خود را از دست رفته ببیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.