انصراف کارگردان «پرسه در حوالی من» از اکران فیلمش

Bani Film - - سینمـا -

غزاله سلطانی کارگردان «پرسه در حوالی من» از ادامه اکران این فیلم در گروه سینمایی «هنر و تجربه» به دلیل شرایط نامطلوب انصراف داد.

به گزارش مهر، غزاله سلطانی کارگردان فیلم سینمایی «پرسه در حوالی من» که این روزها در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در حال اکران است نسبت به نحوه اکران این اثر اعتراض کرده و یادداشتی در این باره نوشته که در بخشی از آن آمده: چند روز باقی مانده به اکران را بی وقفه تالش کردیم، هزینه کردیم و از همه کمک خواستیم تا برای اطالع رسانی فیلمی مستقل که قرار است در گروه «هنر و تجربه» اکران شود همراه ما باشند. قبل از اکران نه پوستری به ما دادند نه تراکتی برای اطالع رسانی و نه در اولین اکران سینما فرهنگ رول آپی از فیلم بود که حداقل کنارش عکسی بگیریم به یادگار!...

...چطور ممکن است فیلم «پرسه در حوالی من» با 150 سانس در دور اول اکران، 120 سانس در دور دوم، ناگهان در دور سوم به ۷2 سانس کاهش پیدا کند آن هم در ماه چهارم نمایش!؟ فیلمساز مستقل در این وانفسا سینمای ایران برای به ثمر رسیدن اثرش همه جوره تاوان می دهد لطفا شما دیگر با بی تدبیری نقره داغش نکنید!

حاال امروز من با همه دلبستگی ام به اکران طوالنی مدت «پرسه در حوالی من» در گروه «هنر و تجربه» و با همه عشقی که در اکران ها از تماشاگران فیلمم می گرفتم، انصراف خود را از ادامه نمایش فیلم «پرسه در حوالی من» در گروه «هنر و تجربه» اعالم می دارم و از همه مخاطبان عزیز که با این تصمیم از تماشای فیلم سینمایی «پرسه در حوالی من» بر پرده نقره ای محروم می شوند پوزش می خواهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.