یک خاطره از محمد مطیع

Bani Film - - سینمـا -

بهیاددارممندرفیلم«تکیهبرباد»(ساختهمهدیژورکدرسال۷5۳1)بازی کردهبودم.یکروزدرخیابانولیعصرداشتممیرفتمکهچندجوانکنارمآمدندوبه منگفتندکهبرومتویکوچه.دلیلاشراپرسیدموآنهاگفتندتوحقنداشتیدر اینفیلمبازیکنی،برایهمینمیخواهیمتوراکتکبزنیم.آنزمانجوانبودمو بهآنهاگفتماگرقرارباشدشمامنرابزنیدمنهمشماپنجنفررامیزنم.فکرنکنید از پس شما بر نمییام! بعد به آنها گفتم اگر دوست دارید تمام بچههای کالستان هرماهبهمنپولبدهیدتابتوانمزندگیامراتامینکنموبعددراینکارهاهمبازی نکنم.منکهنمیتوانمبهبچهامبگویمبهجایپولهنربخورد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.