تدارک برنامههای محرمی تلویزیون در ۸ محور اصلی

Bani Film - - تلویزیون -

دبیر شورای معارف سیما گفت: برای محرم امسال برنامههای بسیاری تدارک دیده شده که بر 8 محور اصلی استوار هستند.

محمدحسین محمدزاده در گفتوگو با فارس درباره برنامههای تلویزیون در محرم امسال گفت: برنامههای بسیاری در حوزههای مختلف و متفاوت برای این ایام تدارک دیده شده است که اهم آنها در ۸ محور اصلی برنامهریزی شده است.

وی ادامه داد: این محورهای هشتگانه، سیاستها و رویکردها به تمام شبکههای سیما ابالغ شده و گفتمان محوری حاکم بر برنامههای تلویزیون گفتمان سبک زندگی حسینی است که زیرشاخه بسیار مهم از سبک زندگی اسالمی مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست.

مدیر شبکه قرآن سیما گفت: اولین این موارد ارکان اصلی در سبک زندگی حسینی است و تاکید بر بحث صبر و استقامت در نهضت امام حسین(ع) گنجانده شده و تببین جایگاه مقاومت و پایداری در میل به زندگی است.

وی ادامه داد: همچنین توجه و تمرکز بر عقالنیت و پایمردی حاکم بر نهضت عاشورا و الگوگیری از آن در احیای زندگی خردمندانه، تبیین جایگاه عبادت و بندگی در نهضت امام حسین (ع) و تاکید بر عبودیت به عنوان مهمترین فلسفه آفرینش نیز موارد بعدی است که در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: از نکات دیگر تبیین جایگاه زن در سبک زندگی حسینی و تاکید بر نقش زنان عاشورایی با محوریت حضرت زینب(س)، تبیین و تفسیر فلسفه حضور تمام اعضای خانواده به ویژه کودکان در نهضت امام حسین(ع) و فلسفه حضور تمام اعضاء خانواده در واقعه عاشورا نیز از نکات و محورهای مهم دیگری است که در برنامههای امسال به آنها توجه ویژهای شده است.

وی اظهارداشت: الگوسازی از سیره اخالقی و رفتاری امام حسین(ع) در مواجهه با اعضاء خانواده، افراد، دشمنان و حتی طبیعت و حیوانات، تکریم مقام شهدای مدافع حرم و تاکید بر پیوستگی آن با خط سرخ شهادت امام حسین(ع) و تکریم اعضاء خانواده به شیوه حسینی از جمله موارد هشتگانهای است که به آنها اشاره شد.

دبیر شورای معارف سیما در بخش دیگری از این گفتوگو با بیان اینکه برنامههای اجتماعی بسیاری هم برای پخش در ایام محرم تدارک دیده شده، درباره آثارنمایشی که در این مدت به روی آنتن خواهد رفت، گفت: موضوع فیلمها و سریالها مربوط به مرکز امور نمایشی سیماست و ارتباطی با شورای معارف سیما ندارد. تصمیمگیری در این حوزه بر عهده ما نیست.

وی تاکید کرد: تمرکز ما بیشتر روی برنامههای غیرنمایشی است و اینکه کارشناسان و سخنرانان و مداحان به صورت مناسب و متناسب انتخاب و در شبکهها توزیع شوند. همپوشانی در این زمینه نداشته باشیم و موضوعات مورد بحث نیز به درستی انتخاب شوند.

وی در پایان درباره چگونگی انتخاب مداحان برای حضور در تلویزیون نیز گفت: انتخاب مداحان در شورای معارف سیما صورت میگیرد، اسامی در شورا مطرح میشود و پس از بررسی انتخاب نهایی صورت میگیرد. روی این موضوع و بحث محتوای مداحی ها حساسیت بسیاری وجود دارد و این موضوع بسیار دقیق صورت میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.