اکران و کپی رایت کلید واژههای مطالبات فیلمسازان کوتاه

Bani Film - - صفحه اول -

ﮔﺮوه ﺳﯿﻨﻤﺎى اﯾﺮان: «کم گوی و گزیده گوی چون در»؛ شاید این مصرع از شعر نظامی مصداقی برای فیلم کوتاه باشد، چرا که به دلیل ایجاز، تجربه گرایی و محدودیت زمان احتیاج به خالقیت بیشتری دارد. فیلمساز باید در کوتاه ترین زمان ممکن منظور خود را به مخاطب منتقل کند و این کار آسانی نیست. بسیاری از ایده هایی که در فیلم کوتاه به کار برده می برند، مناسب فیلم بلند هستند و فیلمسازان قالب درستی را برای ارتباط با مخاطب انتخاب نکرده اند. به هرحال، فیلم کوتاه محملی برای آزمایش ایده ها و پخته تر کردن آن از راه ارتباط تصویری با مخاطب است. فیلم کوتاه به طور معمول روی سینمای حرفه ای تأثیری مستقیم می گذارد؛ چون از یک سو زمینه را برای فیلمسازی بلند فراهم می کند و از سوی دیگر فیلمساز می تواند خط حرفه ای خود را به همان شیوه ای که در فیلم کوتاه تجربه کرده ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.