نیازمند نگاه تخصصي تري به فیلم کوتاه هستیم

امیر توده روستا:

Bani Film - - سینمـا -

امیر توده روستا دبیر هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه در پاسخ به این پرسش که جشنواره فیلم کوتاه چه کمکي به چرخه اقتصادي و رفع مشکالت فیلمسازان دارد، به باني فیلم گفت: تصورم این است فیلم کوتاه در بهترین حالت خود از لحاظ اقتصادي قرار دارد؛ مبلغ جوایز جشنواره فیلم کوتاه تهران و آنچه در دفاتر سینماي جوان هزینه مي شود براي فیلم کوتاه مناسب است. حداقل به لحاظ حمایتي، به نظر مي رسد سینماي جوان موفق عمل مي کند، اما در بخش خصوصي فیلمساز با هزینه شخصي خودش کار مي کند و تضمیني براي بازگشت این سرمایه نیست.

وي با بیان اینکه متأسفانه دستگاه هاي دیگر عملکرد خوبي ندارند که این اتفاق مي افتد، افزود: به عنوان مثال، ما انبوهي از شبکه هاي تلویزیوني را داریم که براي مخاطبان خود پخش مي شود که فیلم کوتاه هیچ جایگاهي در آن ندارد. در حقیقت در رسانه هاي شبکه خانگي نیز همین شرایط حکمفرماست و امکان سرمایه گذاري روي آن وجود دارد، اما تا اآلن این موقعیت فراهم نشده، ولي حاال که بحث VOD به وجود آمده، مي بینیم فیلم کوتاه جایي است که هزینه بر نیست و نیازي به چاپ لوح فشرده ندارد و جزو یکي از گزینه هایي قرار مي گیرد که همه مي خواهند روي آن سرمایه گذاري کنند. دلیل هم آن است که نیاز به هیچ نوع سرمایه گذاري ندارد و فیلم هاي کوتاه را خیلي ارزان

مي توانند از مخاطبان بخرند و بدون هزینه براي نشر در VOD قرار مي دهند. معلوم هم نیست چه زماني فیلمساز کوتاه مي تواند به حقوق خود برسد، اما در هر صورت کم کاري بخش هاي مختلف به طور طبیعي باعث مي شود که فیلم کوتاه نتواند چرخه اقتصادي خود را تأمین کند.

وي در پاسخ به اینکه جشنواره فیلم کوتاه چه کمکي به اکران فیلم کوتاه مي کند، توضیح داد: همیشه نباید دیگران را براي اینکه نتوانستند کاري انجام دهند، محکوم کنیم. از چند نفر از دوستان فیلمسازم پرسیدم مي دانستید فیلم هاي کوتاهم در هنروتجربه اکران شده است؟...

توده روستا در خصوص اطالع رساني و تبلیغ فیلم کوتاه نیز بیان کرد: همیشه هنروتجربه این موقعیت را به وجود آورده، اما به دلیل محدودیت بودجه در زمینه تبلیغات ضعیف هستند. از طرف دیگر ما به عنوان فیلمسازان کوتاه هیچگاه پیگیر این نبودیم که چه فیلم هایي در هنروتجربه اکران مي شود. وقتي تقاضایي وجود نداشته باشد، عرضه هم به وجود نمي آید. حاال این تقاضا را اگر در جشنواره فیلم کوتاه ببینیم، متوجه مي شویم خیل بزرگي از فیلمسازان کوتاه وجود دارد که براي خود مشخص کرده اند در چه زمان هایي فیلم کوتاه ببینند.

این فیلمساز افزود: وقتي عرضه هم پررنگ باشد، مسأله این است که خود مخاطب عالقه اي به پیگیري جدول فیلم کوتاه ندارد. به عنوان مثال، فرم نمایش فیلم هاي کوتاهم، دو هفته یکبار یک سانس بود و براي مخاطب پیدا کردن سانس و سالن در یک ساعت خاص سخت است. عالوه بر این پاتوق فیلم کوتاه مدتي است که برگزار مي شود و مخاطبان خود را دارد، اما به اندازه اي نیست که خیلي شلوغ باشد. در حقیقت دلیلي براي حضور وجود دارد، اما این حضور کمرنگ است.

وي با اشاره به نقش جشنواره فیلم کوتاه خاطرنشان کرد: معتقدم جشنواره کوتاه به فرآیند اکران فیلم کوتاه کمک کرده است؛ در ابعاد داخلي این جشنواره به عنوان یک پاتوق چند روزه فیلم دیدن جا افتاده و جایگاه خود را همیشه دارد. سالهاست جشنواره هاي این چنیني براي ساخت فیلم هاي بلند ما پشتیبان مي سازند. کساني که در سینماي حرفه اي مشغول فعالیت هستند، همان اشخاصي هستند که در جشنواره فیلم کوتاه فعالیت داشتند.

توده روستا در این خصوص که چه پیشنهادي براي برگزاري جشنواره فیلم کوتاه دارید، عنوان کرد: سال هاي گذشته پیشنهادهایي داشتم و قطعا باید تغییرات بنیادي و ساختاري در جشنواره فیلم کوتاه به وجود بیاید تا بتواند به یک جشنواره بین المللي واقعي تبدیل شود. همین اآلن هم جشنواره فیلم کوتاه در سطح دنیا مطرح است، اما مي تواند تبدیل به مسیر ویژه تري براي فیلمسازان شود. نگاه تخصصي به فیلم کوتاه و تبدیل بخش بین الملل به یکي از اصلي ترین بخش ها از جمله پیشنهادهایي است که در این زمینه دارم. جایزه این جشنواره مهم است و این زمینه وجود دارد که بخش بین الملل با قرار گرفتن در مرکز توجه تبدیل به بخش بین الملل واقعي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.