تلویزیون توجه چنداني به ظرفیت فیلم کوتاه ندارد

مسعود امیني تیراني:

Bani Film - - سینمـا -

مسعود امیني تیراني رئیس هیأت مدیره انجمن صنفي فیلم کوتاه در پاسخ به این پرسش که جشنواره فیلم کوتاه چه کمکي به چرخه اقتصادي و رفع مشکالت فیلمسازان دارد، به باني فیلم گفت: این سوال را به چند شکل مي توانیم پاسخ دهیم. سوال اینجاست که معموال تصور ما از این چرخه اقتصادي چیست و چه چیز را چرخه اقتصادي مي دانیم و اگر چه اتفاقي بیفتد فکر مي کنیم حرکت درستي از لحاظ اقتصادي داشته ایم؟... معتقدم این موضوع تا حدي نامفهوم است؛ چون در حوزه فیلم کوتاه چرخه اي که در زمینه اقتصاد به وجود مي آید با فیلم بلند متفاوت است. معموال استنباط ما از چرخه فیلم کوتاه همان چیزي است که در فیلم بلند اتفاق مي افتد و این اشتباه است. در نتیجه وقتي این اتفاق نمي افتد، ادعا مي کنیم فیلم کوتاه این چرخه را ندارد. به عنوان مثال، ممکن است بگوییم به دلیل اینکه اکران خوبي ندارد و پولي دریافت نمي شود، چرخه اقتصادي خوبي نداریم، اما به نظرم این چرخه به اشکال دیگري هم قابل تعریف است.

او افزود: ممکن است احساس کنیم تولید فیلم کوتاه نوعي سرمایه گذاري است؛ یعني ممکن است در کوتاه مدت بازده اقتصادي نداشته باشد، اما در بلند مدت و در شکل هاي دیگر مي تواند سود خود را باز گرداند. در خصوص فیلم کوتاه باید این تفکر را داشته باشیم که این سرمایه گذاري کجا به ما جواب مي دهد و این نکته اي است که همواره مغفول مي ماند و چندان توجهي به آن نداریم. از طرف دیگر مي توانیم به این فکر کنیم بسترهاي مختلفي که مي شود براي فیلم کوتاه فراهم شود، مهیا نیست. معتقدم ابزارهایي که مي تواند بازدهي اقتصادي داشته باشد، چندان به صورت صریح در دسترس نیستند و نیازمند زیرساخت هایي هستیم که فراهم نیست. ممکن است اشاره شود که از راه VOD این شرایط فراهم مي شود، اما مي دانیم تا زماني که موضوعي به نام کپي رایت در کشورمان وجود ندارد، هر نوع فعالیت در این زمینه به طور عملي بازده الزم را ندارد. عالوه بر این، حمایت هاي کلي که از فعالیت هاي آزاد هنري اتفاق مي افتد، وجود ندارد و نمي توانیم انتظار جدي براي عرضه فیلم کوتاه داشته باشیم. در خصوص فیلم کوتاه نیازمند دیدگاه وسیع تري هستیم تا حمایت ها در بخش هایي تبدیل به بازده اقتصادي شود. نکته سوم این است که الزاما هر فعالیتي در حوزه هنر و سینما انجام مي دهیم، نمي توانیم آن را به زنجیره اقتصادي متصل کنیم. گاهي بعضي مسائل زیرساخت دیگر فعالیت ها محسوب مي شود و فیلم کوتاه، بخشي از این فعالیت است. به نظرم چندان الزم نیست که این دغدغه را داشته باشیم چرا فیلم کوتاه به چرخه اقتصادي وصل نمي شود و شاید ضرورتي در این رابطه وجود نداشته باشد. سودآوري فیلم کوتاه در بخش هاي دیگر خود را نشان مي دهد.

امینيتیرانيبااشارهبهمشکلاکرانفیلمهايکوتاهاضافه کرد: مشکل اکران نیز شبیه مشکل اقتصادي است و باز هم باید فکر کنیم منظورمان نمایش هاي مستقیم در سالن سینماستیانه؟...تجربهايکهدرتمامدنیاوجوددارد،این است که فیلم کوتاه به این شکل نمي تواند اکران شود و ما تصوريازاکرانفیلمکوتاهمانندفیلمبلندنداریم.اکرانفیلم کوتاه باید شبیه محافل پاتوقي و به صورت سینماتک باشد و جشنواره مي تواند این رونق را به پاتوق ها بدهد و نسبت به سال هاي گذشته به تعداد پاتوق هاي فیلم کوتاه اضافه مي شود. یکي از محل هاي جدي براي اکران فیلم کوتاه تلویزیون است و در خیلي از بخش هاي دنیا شاید تلویزیون یکيازمهمترینبخشهايدیدهشدنفیلمکوتاهاستکه متأسفانهدرکشورمانبهآنتوجهنميشود.

وي در پایان در خصوص جشنواره گفت: خوشبختانه در جشنواره در این سال هاي اخیر شاهد رشد هستیم و فیلم کوتاه به دلیل حضور جشنواره فضاي جدي تري پیدا کرده و چراغ فیلم کوتاه را روشن کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.