رصد و معرفي متخلفان عرضه غیرمجاز برنامه های تصویری در فضای مجازی

Bani Film - - سینمـا -

سرتیپ دوم علیرضا لطفی رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با مهدی یزدانی دبیرکل ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری پیرامون همکاری این دو نهاد جهت برخورد با متخلفان سمعی و بصری با یکدیگر دیدار داشتند.

به گزارش کمیته اطالع رسانی ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری، سردار علیرضا لطفی همکاري مراجع قضایي، نیروي انتظامي جمهوری اسالنی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در برخورد با متخلفان سمعي و بصري را مناسب توصیف و بر هم افزایي بیش از پیش تأکید کرد.

سردار لطفي در این دیدار اعالم آمادگي ناجا و تاکید به واحدهاي ذیربط براي همکاري وسیع تر در ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری را دستور کار نیروی انتظامی اعالم کرد و گفت: عالوه بر برخورد با توزیع کنندگان و تکثیرکنندگان غیر مجاز محصوالت فرهنگي در سطح استان تهران هماهنگي الزم با نیروي انتظامي جمهوری اسالمی ایران سایر استانها جهت برخورد با متخلفین اعم از کارخانجات تکثیر و توزیع کنندگان و معرفي آنها به مراجع قضایي باید در الویت قرار گیرد.تشکیل بخش ویژه جهت رصد، پایش و معرفي کسانيکه در فضاي مجازي اقدام به عرضه برنامه هاي تصویري بدون مجوز سازمان سینمایي وزارت ارشاد می کنند به مراجع قضایي یکی دیگر از اهداف این همکاری است.

وی با تاکید بر اینکه استفاده مردم از محصوالت غیرمجاز در اصل کمک به فروشندگان مال غیر است بیان کرد: با ایجاد تعامل مثبت بین صنوف ارائه کننده آثار نمایش خانگی و مردم می توان اطمینان از قانونی بودن فعالیت در این زمینه را افزایش داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.