جامعه صنفی تهیهکنندگان علیه سرمایهگذاران بیتعهد

در یک اطالعیه درون صنفی مطرح شد:

Bani Film - - سینمـا -

بانی فیلم- گروه سینمای ایران: با وجود فیلترها و راهکارهایی که در مسیر ورود افراد به حوزه تهیه کنندگی در سینمای ایران وجود دارد، همچنان شاهد ورود کسانی هستیم که در بهترین حالت از جایگاه یک سرمایه گذار فراتر نمی روند و یا تالش می کنند با دور زدن قوانین از تهیه کنندگی چند سریال نیم بند به مرحله تهیه فیلم برسند!

همین رویه موجب شده تا افراد بی تعهد و یا سودجو که فرهنگ و هنر هیچگاه در اولویت آنان نبوده با تکیه بر اهرم های مالی در اختیار خود آن هم در وانفسای کمبود بودجه خود را در صف سرمایه گذار جا بزنند و حتی شاید پس از یکی- دو پروژه، ردای تهیه کنندگی هم برای خود بدوزند. مسئله ای که حاال با اعتراض یک نهاد صنفی مواجه شده است.

جامعه صنفی تهیه کنندگان، یکی از تشکل های تهیه کنندگی، در همین باره طی اطالعیه ای که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، به اعضای خود هشدار داده تا در مواجهه با چنین افرادی هوشیار عمل کنند. در این اطالعیه آمده: «اخیرا مشاهده شده افرادی که هیچ گونه سابقه ،یا شرایط و حتی صالحیت مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های سینمایی را ندارند، به روشهای مختلف به عنوان سرمایه گذار با دفاتر وارد مذاکره می شوند و ضمن تاخیر انداختن در زمان پیش تولید واجرای پروژه در موعد انجام تعهدات از دسترس خارج شده و با بهانه جویی های نامعقول از کار انصراف داده و بانی زیان های مالی و اعتباری غیر قابل جبران خواهند شد . به عنوان نمونه اخیر (آقایی به نام الف.کاف) با این عنوان به دفاتر مختلف مراجعه داشته و فاقد هر گونه سابقه و صالحیت تایید شده در این خصوص است.

خواهشمند است به جهت جلوگیری از خسران و پیشگیری از مشکالت بعدی حتما پیش از شروع هرگونه همکاری با جامعه صنفی تهیه کنندگان سینما مشاوره و از نداشتن سوء سابقه مشابه اطالع حاصل کنید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.