پرداخت 400 میلیون تومان به مشاور دبیر جشنواره کذب محض است

Bani Film - - سینمـا -

به دنبال انتشار برخی اخبار ناصحیح پیرامون نحوه هزینه سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر محمد حیدری توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش رسیده،متن کامل توضیحات دبیر سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر خطاب به رسانه ها به این شرح است: شفاف سازی درباره هزینه های جشنواره برای نخستین بار در دوره سی و پنجم جشنواره فیلم فجر انجام و گزارش ریز هزینه ها به دستگاه های ذی ربط در مورخ ۷۲ فروردین سال جاری ارسال شد که انتشار گزارش هزینه ها در سامانه آزاد اطالعات نشانه چنین رویکردی است. اما متاسفانه در گزارش منتشر شده مواردی از جمله پرداخت حق الزحمه ۰۰۴ میلیون تومانی به مشاور محترم هنری دبیر جشنواره اشاره شده که کذب محض است. ضمن تقدیر از تالش های ارزشمند جمیع هنرمندان که به رونق و اثرگذاری جشنواره یاد شده کمک کردند ، اعالم می کنم به آن هنرمند شاخص حسب وظیفه و نه درخواست ایشان برای مدت ۶ ماه تالش و حضور موثر ، هرماه حدود یک صدم عددی که به ناروا در این گزارش آن رسانه آمده ، پرداخت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.