واکنش کوبنده مریل استریپ به اخراج هاروی واینستین از شرکتش

Bani Film - - سینمـا -

بعد از فاش شدن یک رسوایی چند ساله توسط روزنامه نیویورک تایمز، مردی که به عنوان یکی از نام آورترین تهیهکنندگان هالیوود شناخته میشد، شلغش را از دست داد. حاال در بیانیه ای اختصاصی، مریل استریپ از همکار سال های طوالنی خود انتقاد کرده است.

به گزارش بانی فیلم به نقل از هافینگتون پست، به مدت نزدیک به چهار دهه، هاروی واینستین سلطان فیلمهای مستقل و یکی از چهرههای اصلی تولید فیلم در هالیوود بود. حاال، کمپانی خودش او را بیرون انداخته است.

در حرکتی که تنها یک هفته پیش کامال میتوانست شوکهکننده به نظر برسد، این غول هالیوودی اواخر روز یکشنبه به عنوان رییس هیات مدیره کمپانی واینستین کنار گذاشته شد. این اتفاق بعد از یک هفته جنجالی به وقوع پیوست که در ابتدای آن روزنامه نیویورک تایمز گزارشی نوشت و ادعاهای بدرفتاری جنسی ثبتشده رسمی علیه او را فاش ساخت.

هیات مدیره کمپانی واینستین در بیانیهای نوشت: «به دلیل اطالعات جدید منتشرشده در مورد بدرفتاری از سوی هاروی واینستین که طی چند روز اخیر فاش شده، هدایتگران کمپانی واینستین یعنی رابرت واینستین، لنس میروف، ریچارد کونیگزبرگ و تاران بن آمار تصمیم گرفتهاند و به هاروی واینستین اطالع دادهاند که اشتغال او در این کمپانی بالفاصله منقضی شده است.»

این وضعیت روز یکشنبه در حالی به نقطه جوش خود رسید که هاروی با هیات مدیره مالقات کرد و به او پیشنهاد داده شد به تفاهم برسد و کمپانی را ترک کند، اما قبول نکرد و گفت این رسوایی میگذرد که با مخالفت هیات مدیره مواجه شد.

نیویورک تایمز روز پنجم اکتبر مطلبی نوشته دو گزارشگر تحقیقی را منتشر کرد که با جزییات، بدرفتاری جنسی واینستین طی یک دهه را توصیف میکردند و از جمله کسانی که در مقاله آنها شهادت داد، اشلی جاد بازیگر بود. به گزارش این روزنامه، واینستین حداقل طی این سالها با هشت زن در دادگاه به توافق رسیده تا شکایت خود علیه او را پس بگیرند.

توضیح اولیه واینستین به نیویورک تایمز درباره رفتارهایش این بود که «من در دهههای شصت و هفتاد رشد کردم که تمام قوانین در مورد رفتار و محل کار متفاوت بودند و آن موقع فرهنگ همین بود.» عالوه بر این، او گفت به طور موقتی از کمپانی مرخصی میگیرد تا روی کمپینش علیه «انجمن ملی سالح» و رییسجمهور دونالد ترامپ تمرکز کند. (بعد از گزارش تایمز، بسیاری از سیاستمداران درجهیک دموکرات پولهایی که واینستین طی سالها به آنها اهدا کرده بود را به سازمانهای خیریه دادند).

مریل استریپ در بیانیه ای برای هافینگتون پست واینستین که طی سال ها در فیلم های زیادی از جمله «آگوست: اوسیج کانتی» و «بانوی آهنین» با او همکاری کرده را کوبید و نوشت: «اخبار رسواکننده درباره هاروی واینستین آن دسته از ما را منزجر کرد که در صدر آثار او بودیم و او از اهداف خوب و ارزشمندمان حمایت کرد. این زنان نترسی که صداهای شان را باال بردند تا این سوء استفاده را آشکار کنند، قهرمانان ما هستند.»

او ادامه داد: «البته یک چیز را می توان تصحیح کرد. همه نمی دانستند. هاروی از کار من به شدت حمایت کرد، با من در رابطه کاری مان بسیار سخت اما محترم بود و با بسیاری از افراد دیگری هم که رابطه کاری داشت همینطور بود. من در مورد این حرکات اطالعی نداشتم: در مورد تفاهم های دادگاهی مالی اش با بازیگران و همکاران اطالعی نداشتم؛ نمی دانستم در اتاق هتلش با کسی مالقات داشته و حرکات این چنینی انجام داده است. و اگر همه می دانستند، فکر نمی کنم تمام گزارشگران تحقیقی در صنعت سرگرمی و رسانه های خبری درجه یک به مدت چند دهه از نوشتن در مورد آن خودداری می کردند.»

استریپ در انتها گفت: «این رفتار او غیرقابل بخشش است، اما این نوع سوء استفاده از قدرت کاری آشناست. هر صدای شجاعی که باال برده می شد، شنیده می شود و توسط رسانه های مراقب ما اعتبار می گیرد، در نهایت می تواند این مسئله را تغییر بدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.