اصالحات نئولیبرالیسم از نگاه پرس تی وی

Bani Film - - تلویزیون -

«وزن زنجیرها» ‪)The weight of chains(‬ عنوان مجموعه مستندی در شبکه پرس تی وی است که به بررسی اصالحات نئولیبرالیسم در حوزه بالکان و تاثیرات مخرب آن بر زندگی مردم در یوگسالوی سابق می پردازد.

به گزارش رسیده، این مستند به کارگردانی و تهیه کنندگی بوریس ماالگورسکی، محصول سال 2۰14 است و در 6 قسمت ۵2 دقیقه ای تولید شده است.

در مستند «وزن زنجیرها» تاثیرات مخرب اصالحات نئولیبرالیسم در حوزه بالکان بر جنبه های مختلف زندگی مردم یوگسالوی سابق از جمله سیاست، اقتصاد، نیروهای مسلح و ارتش، فرهنگ، آموزش و رسانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

این مجموعه سعی دارد با بررسی کمپانی های موفقی که واگذار شده اند، فساد سیاستمداران، دادگاه های صوری و ... نشان دهد که چگونه دخالت های غرب، زندگی روزمره مردم را در حوزه بالکان تحت الشعاع خود قرار داده است. این فیلم همچنین نگاهی گذرا به آثار مخرب سیاست های نئولیبرالیسم در سطح جهانی دارد.

مجموعه مستند «وزن زنجیرها» در 6 قسمت از امشب ماه هر روز ساعت ۰۰:4۰ بامداد به وقت تهران از شبکه پرس تی وی پخش خواهد شد. تکرار این برنامه نیز در ساعات ۰۰:12 ، ۰۰:۵1 ، ۰۰:9۰ و ۰۰:1۰ از همین شبکه پخش می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.