خانواده کیارستمی شکایت خود را به قوهقضاییه ارجاع دهند

Bani Film - - صفحه اول -

عضو کمیته بررسی پرونده پزشکی عباس کیارستمی اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی مبنی بر ضرورت نداشتن تشکیل دادگاه ويژه برای اين پرونده را نظر شخصی ايرج فاضل دانست.

سیامک مرهصدق در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به اظهارنظرهای متناقض درباره بسته شدن یا ادامه بررسی پرونده پزشکی عباس کیارستمی، توضیح داد: پیگیری یک پرونده پزشکی از طریق دادگستری، پزشکی قانونی و نظام پزشکی امکانپذیر است بنابراین ممکن است یک پرونده در نظام پزشکی بسته شود اما بررسی آن در دادگستری ادامه داشته باشد.

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: جنبههای صنفی تخلف در نظام پزشکی و جنبههای حقوقی آن در دادگستری و پزشکی قانونی دنبال میشود؛ ضمن آنکه در بسیاری از موارد، نظرات منتج شده از سوی هر یک از این دستگاهها درباره یک پرونده یکسان نیست.

وی با اعتقاد به اینکه علم پزشکی براساس آمار حرکت میکند و پیگیریها در این حوزه براساس یافتههای علمی و دارای ماهیت آماری است و احتمال ارائه دو نظریه متفاوت برای یک موضوع مشترک علمی بعید نیست، گفت: در نظام پزشکی بیشتر تخلفهای صنفی و حرفهای بررسی و در قوهقضاییه مسئله مبسوط تر بررسی میشود اما در نهایت رسیدن به دو نتیجه متفاوت امکانپذیر است.

وی با بیان اینکه تصمیمگیری نهایی در رابطه با یک پرونده پزشکی منوط به این است که شاکی کدام دستگاه را به عنوان مرجع رسیدگی نهایی انتخاب کند، اضافه کرد: اگر قوهقضاییه مرجع شاکی معرفی شود، قضات آن نظریه پزشک قانونی را مبنا قرار میدهند البته در حوزه محکومیتهای صنفی و حرفهای فقط نظام پزشکی میتواند اظهارنظر کند.

مرهصدق درباره این اظهارنظر رئیس نظام پزشکی که نباید برای این پرونده و هر پرونده پزشکی دیگر دادگاه ویژه تشکیل شود، گفت: تشکیل این دادگاه ویژه و شکایت از پزشک یا کادر پزشکی حق قانونی بیمار و خانوادههای آنها است لذا اینکه نباید برای پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی دادگاه ویژه تشکیل میشد صرفا نظر شخصی رئیس نظام پزشکی است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص نارضایتی خانواده عباس کیارستمی از روند بررسی پرونده پزشکی وی، افزود: خانواده این هنرمند میتوانند شکایت و نارضایتی خود را به قوهقضاییه ارجاع دهند هرچند در بسیاری موارد هر دو طرف یک پرونده قضایی پزشکی از نتیجه و روند کار ناراضی هستند و واقعیت این است که قاضی به دنبال احقاق است نه جلب رضایت.

او با بیان اینکه جامعه پزشکی باید زیرذرهبین باشد، گفت: زمانی که در یک جامعه رئیسجمهور و معاونانش دادگاهی میشوند بهیقین پزشک آن نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشد، هرچند باید در نظر گرفت که نیت پزشکان عموما نجات بیمار است حال حتی اگر نتیجه کار مطلوب نبوده است لذا در دادگاه آنها نیت نیز مدنظر قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.