نگاه مصلحت اندیشانه را در انتخاب فیلمهاي فجر کنار بگذاریم

Bani Film - - سینمـا -

محمدرضا خردمندان کارگردان فیلم «۱۲ روز بعد» در پاسخ به این پرسش که کاهش تعداد فیلم هاي جشنواره فجر را در فراخوان این رویداد سینمایي چطور ارزیابي مي کنید، به باني فیلم گفت: به طور کلي با کم شدن تعداد فیلم ها موافقم، چون بسیاري از فیلم ها که در جشنواره بودند، کیفیت الزم را نداشتند. معتقدم تعداد فیلم ها چندان اهمیتي ندارد و مهم انتخاب درست است. بسیاري از فیلم هاي خوب در سال گذشته وجود داشتند که اصال به جشنواره راه پیدا نکردند و در عین حال در معتبرترین جشنواره هاي دنیا توانستند بدرخشند؛ از طرف دیگر فیلم هاي بدي در جشنواره داشتیم که باعث تأسف بودند و تهیه کننده از اینکه دنبال اکران فیلم برود، اکراه دارد. این شایسته ساالري و راه یابي فیلم هاي خوب، اهمیت بسیاري دارد.

خردمندان در خصوص اینکه افشاي بودجه واقعي صرف شده در دوره اخیر در بخش ملي و بین الملل جشنواره چه تأثیري در برگزاري دوره هاي آتي و برنامه ریزي آن ها خواهد داشت، عنوان کرد: تأثیر مهم مي تواند این باشد که افراد همکار با جشنواره فیلم فجر از کساني انتخاب خواهند شد که دلسوز این جشنواره هستند؛ یعني زماني که بحث سفره پهن در میان نباشد، فرق آدم دلسوز و کسي که به فکر منافع شخصي خودش است، مشخص مي شود. بسیاري از هزینه هاي گزاف که در جشنواره هاي ما اتفاق مي افتد و شفاف سازي نمي شود، جزو بودجه هایي است که سهم فیلمسازان ماست و باید صرف تولید فیلم ها شود. کسي که مي خواهد فیلم بسازد، نباید تا این اندازه دچار فرسایش روحي شود.

این کارگردان ادامه داد: هزینه ها معموال در جاي دیگري و توسط کساني خرج مي شود که نه صالحیت آن را ندارند و نه اینکه دلسوزي الزم را براي برگزاري جشنواره دارند. شفاف سازي و مشخص شدن اینکه به چه منظور و براي چه چیز هزینه مي شود، مي تواند به کیفیت برگزاري یک جشنواره کمک کرده و آدم هاي دلسوزتري را وارد حوزه مدیریت این کار کند.

خردمندان در رابطه با اختصاص یک سیمرغ به بخش هنروتجربه عنوان کرد: معتقدم اتفاق بدي نیست و به هرحال بخشي از فیلمسازان در کشورمان فیلم مي سازند که فضاي شخصي تري دارند؛ یعني نوع آثارشان به شیوه اي است که شاید نتواند با همه نوع مخاطبي ارتباط برقرار کند و در حال تجربه کردن فضاهاي تازه و جدید هستند. این فیلمسازان را نمي توانیم نادیده بگیریم؛ باید حضور داشته باشند و فیلم بسازند و شاید بسیاري سرمایه هاي شخصي آورده باشند. اگر این فیلم هاي شخصي را بخواهیم با پول مردم بسازیم، درست نیست؛ چون مخاطب کمي دارد. وي در پاسخ به اینکه چه نقدي به جشنواره در خصوص چینش نمایش فیلم ها و نشست ها و .... دارید، گفت: امیدوارم اتفاقاتي از نوع اتفاقات سال گذشته را امسال در جشنواره نبینیم. سال گذشته بي کفایتي در طراحی جدول نمایش فیلم هاي جشنواره به وجود آمد و متأسفانه دود آن به چشم خیلي ها رفت و فیلم خودم نیز آسیب دید. به طور کلي حضور آدم هاي هوشمند و کار آزموده تر که متوجه مشکالت این حوزه هستند، احساس مي شود. خواهشم این است که در انتخاب فیلم هاي فجر نگاه مصلحت اندیشانه را کنار بگذاریم و حق افراد مستعد را به دلیل حضور فیلم فالن ارگان در جشنواره تضییع نکنیم.

سال گذشته بي کفایتي در طراحی جدول نمایش فیلم هاي جشنواره به وجود آمد و متأسفانه دود آن به چشم خیلي ها رفت و فیلم خودم نیز آسیب دید.

در انتخاب فیلم هاي فجر نگاه مصلحت اندیشانه را کنار بگذاریم و حق افراد مستعد را به دلیل حضور فیلم فالن ارگان در جشنواره تضییع نکنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.