قابل توجه اعضاء محترم انجمن سینماداران ایران

Bani Film - - سینمـا - رئیس هیئت مرکزی انجمن سینماداران ایران

تشکیل مجمع عمومی انجمن سینماداران ایران برای انتخاب اعضاء هیئت مرکزی و بازرس در مورخه 1396/8/9 روز سهشنبه ساعت 10 صبح در محل انجمن به آدرس تهران خیابان دکتر مفتح خیابان ورزنده پالک 6 طبقه هم کف واحد 3 برگزار میگردد. دستور جلسه .1 گزارش عملکرد نمایندگان و بیالن مالی سالیانه .2 گزارش بازرس3. انتخاب هیئت مرکزی و بازرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.