اعضای جديد شورای پروانه ساخت معرفی شدند

Bani Film - - سینمـا -

بنابر پيشنهاد معاون نظارت و ارزشيابی و موافقت رئيس سازمان امور سينمايی، اعضای شورای پروانه ساخت سينمايی معرفی شدند.

به گزارش بانی فيلم، طی روزهای اخير شايعاتی در اين باره شكل گرفته بود كه حاال با اين احكام جديد شكل واقعيت به خود گرفته است. بر اين اساس، مجيد رضا باال، منوچهر شاهسواری، مازيار ميری، محمد باقر قهرمانی و اكبر نبوی ديگر در شورای پروانه ساخت سينمايی جايی نخواهند داشت.مگر آنكه برخی از اين افراد به عنوان اعضای خانه سينما دوباره در اين شورا فرصت حضور يابند.

محمدمهدی حيدريان طی حكمی محمود اربابی، مسعود نقاش زاده، حسن بلخاری، حسين كرمی، جمال شورجه را به عنوان اعضای جديد اين شورا، منصوب كرد. رئيس سازمان امور سينمايی، سمعی و بصری همچنين از تالشهای مجيد رضاباال، منوچهر شاهسواری، جمال شورجه، محمدباقر قهرمانی، حسين كرمی، مازيار ميری و اكبر نبوی تقدير كرد. دو عضو خانه سينما در اين شورا نيز به زودی معرفی خواهند شد.

شورای صدور پروانه ساخت يكی از مهمترين بخشهای معاونت سينمايی است كه بارها در دوره هايی از سوی برخی سينماگران به دليل نگاه های خاص و اعمال سليقه در اعطای پروانه با انتقادهايی مواجه بوده است. حاال با تغييرات ايجاد شده در كنار گذاشتن برخی اعضا به نظر می رسد سازمان سينمايی در تالش برای اعمال اصالحاتی در اين باره برآمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.