جوئل کوئن درباره بداهه پردازی بازیگران

Bani Film - - سینمـا -

هروقت بخواهند اجازه بداههسازی دارند، ولی ما لزومی نمیبينيم كه از همه بداهههايشان فيلمبرداری كنيم. گاهی اوقات بازيگران در مورد آنچه نوشتهايم از خودمان سختگيرتر میشوند. يادم میآيد بيل (ويليام اچ.) ميسی با چيزی در «فارگو» كلنجار میرفت.جملهای بود كه او يك »...نم« میگفت و به تتهپته میافتاد. به او گفتم: «بيلی، اين فقط قراره نشون بده برای پيداكردن كلمات مشكل داری» و او گفت: «نه. میخوام دقيقا همون را بگم كه نوشته شده».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.