کیمیایی درباره اهمیت زبان در فیلمهایش

Bani Film - - سینمـا -

زبان برايم خيلی اهميت دارد و اين مسئله را در نوشتن كتابهايم هم رعايت میكنم. در فيلمهايم هركسی به جای خودش صحبت میكند و كسی جای شخص ديگری را نمیگيرد. زبان بازاری حتی در داخل و خارج خانه هم با هم متفاوت است و به نوعی قواعد خاص خودش را دارد. سعی كردم اين قواعد زبانی را در «قيصر» و در رمان «جسدهای شيشهای» رعايت كنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.