ما بارها هشدار دادهايم!

Bani Film - - تلویزیون -

بهنام احمدپور، مدیر شبکه رادیویی ایران، در پاسخ به بانی فیلم، در خصوص افزایش کالهبرداری هایی که به خصوص به نام برنامه های رادیویی اتفاق می افتد به بانی فیلم گفت: در هر جامعه ای افرادی هستند که با اندک مواردی که در اختیارشان قرار می گیرد، سعی می کنند تا از آن سوءاستفاده کنند و به همین دلیل است که انواع و اقسام کالهبرداری ها شکل می گیرد، اما در مورد این دست اخاذی ها که از طریق تلفن و به نام مسابقات مختلف رادیویی و تلویزیونی اتفاق می افتد، ابتدا باید بگویم که مکانیزم رادیو و برنامه سازی که در فضای مسابقه در این رسانه اتفاق می افتد در حوزه رساندن جوایز به مخاطبانش به طور کامل مشخص و مدون است. در واقع این اتفاق کامال تعریف شده است، به همین دلیل در مواردی که برای هر کسی این تماس ها اتفاق می افتد و به آن ها گفته می شود که ما از طرف فالن مسابقه تماس گرفتیم، گام اول این است که آن فرد ابتدا از طریق سامانه ها و شبکه هایی که هر برنامه ای از طریق آن شبکه دارد، از وجود نام آن مسابقه و حتی فضایی که آن ها می گویند مطمئن شود، چرا که در سایت هر شبکه ای درباره مسابقات و دیگر برنامه هایی که وجود دارد نوشته شده و توضیح داده شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در این دست مسابقه ها وبرنامه هایی که وجود دارد، ما به هیچ وجه به اطالعات کارت بانکی اشخاص نیاز نداریم و چنین درخواستی از شرکت کننده ها نمی شود، بلکه این اتفاق از طریق پست رخ می دهد، از همین رو اگر شنوندگان دقت کنند به راحتی می توانند متوجه راستی و درستی ماجرا شوند.

موضوع دیگری که وجود دارد نیز این است که در خیلی موارد آن فرد اصال در چنین برنامه ای شرکت نکرده است به همین دلیل نباید فریب تلفن های این چنینی را بخوردند، چرا که وقتی شرکت نکرده اند، پس روی چه حسابی به حرف آن ها گوش می دهند.

مدیر رادیو ایران در ادامه یادآور شد: در هر حوزه ای افرادی هستند که با طراحی های خاص خود اخاذی می کنند و در مورد این دست اتفاقات و کالهبرداری ها نیز ما بارها و بارها در برنامه ها و زمان های مختلف هشدار داده ایم و در هر برنامه ای چندین بار اعالم کردیم که مراقب این دست کالهبرداردی ها باشید، به همین دلیل امیدورا هستیم که دیگر چنین اتفاقاتی برای هیچ یک از مردم پیش نیاید و آن هافریب این دست افراد را نخورند.

وی در پایان درباره سطح کیفی مسابقاتی که به صورت مجاز در شبکه های موجود، اجرا می شوند خاطرنشان کرد: در شبکه های مختلف و به خصوص رادیو ایران ما تالش کرده ایم تا در حد کیفیت پاسخگویی هر شرکت کننده به سواالتی که طرح شده جوایز را اعطا کنیم وتنها در برخی موارد که آدم های زیادی شرکت می کنند و در فضایی مثل نظرسنجی ها که امکان تحلیل و انتخاب نفر به نفر نیست قرعه کشی اتفاق می افتد و حتی در این فضا نیز از رادیو همزمان اسامی اعالم می شوند و دیگر مجالی برای کالهبرداری باقی نمی ماند به همین دلیل هر فردی با کمی دقت می تواند به صحت یا عدم درستی یک تماس وبرنامه پی ببرد. در پایان باید بگویم که این مسئله دغدغه مانیز است و پرداختی که شما در این حوزه داشتید، کمکی است که جای تشکر دارد، چرا که این اتفاق برای هر رسانه ای ممکن است رخ دهد و جامعه ای را درگیر خود کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.