آمادگی صداوسیما برای اختصاص فرصت برابر به نمایندگان

Bani Film - - تلویزیون -

معاون صدای سازمان صداوسیما با اعالم آمادگی این سازمان برای اختصاص فرصت برابر به نمایندگان، گفت: سازمان صدا و سیما فراجناحیترین دوران خود را طی سالهای اخیر به نمایش گذاشته است.

به گزارش ایسنا، حمید شاهآبادی در نشست مشترک مدیران بخشهای مختلف سازمان صداوسیما با تعدادی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: قرارمان در سازمان، تالش برای انعکاس برنامههای نمایندگان استان تهران و عملکرد آنها در دفاتر چهارگانه نمایندگان در شهرستانهای اسالمشهر، ری، پردیس و شمیرانات است و امیدوارم این نشست، فصل جدیدی را بین سازمان صدا و سیما و نمایندگان تهران باز کند.

وی با بیان اینکه سازمان صدا و سیما فراجناحیترین دوران خود را طی سالهای اخیر به نمایش گذاشته است و صرف اشاره برخی نمایندگان به یک دوره خاص، درست نیست، خاطرنشان کرد: جایگاه نمایندگان در استفاده از موقعیت به وجود آمده در سازمان صداوسیما بهویژه در برنامههای تاثیرگذار و انعکاس عملکرد آنها اهمیت دارد اما این رویه باید اصالح شود و رویه سازمان این نیست که فرصتهایش را تنها در اختیار بخشی از نمایندگان قرار دهد. سازمان صدا و سیما باید فرصت عادالنه و برابر را برای همه نمایندگان جهت انعکاس برنامههایشان به وجود آورد.

معاون صدا در ادامه با بیان اینکه سازمان صدا و سیما باید به گونهای رفتار کند که اقتدار نظام شکسته نشود، اظهار کرد: اگر نقدی به حجم انبوه شبکههای سازمان صدا و سیما دارید، این مسالهای است که در قانون پیشبینی شده است.

شاهآبادی از آمادگی 15 شبکه سراسری رادیو برای انعکاس عملکرد نمایندگان تهران در مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت: خودمان را در برابر مجلس و نمایندگان پاسخگو میدانیم چرا که پرسشگری را حق مجلس میدانیم.

معاون صدا همچنین با بیان اینکه صدا و سیما در وضعیت بحرانی از نظر بودجهای به سر میبرد، گفت: بودجه ۶9 صدا و سیما حتی 10 درصد هم افزایش نیافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.