دریچه ای به زندگی مردمان مکزیک در هیسپان تی وی

Bani Film - - تلویزیون -

مشکالت فرهنگی، اجتماعی، قتل، بی عدالتی، فساد سیاسی .... همه از موضوعاتی است که در برنامه «از مکزیک» شبکه هیسپان تی وی به آن پرداخته می شود.

بهگزارشرسیده،«ازمکزیک»( )برنامهایاستدرقالب مستندگزارشیکهبهاتفاقاتوموضوعاتمختلفیکهدرمکزیکرخدادهوحاشیه ساز شده اند، می پردازد.

این برنامه 10 دقیقه ای که در مکزیک و به سفارش دفتر تهران هیسپان تهیه و تولید می شود، به تمامی اتفاقات مهمی که به زندگی مردم گره خورده است، می پردازد. زلزله مکزیک، شرکت ملی نفت مکزیک در دست شرکت های خارجی، عدالت به نرخ روز، قتل زنان در مکزیک، سرقت نفت، قدرت واقعی در مکزیک؛ خرده فروشان مواد مخدر و فروشنده های دوره گرد، همه از موضوعاتی بوده اند که بهانه ای برای تولید قسمت دیگری از برنامه «از مکزیک» شده اند.

مجری – راوی این برنامه که به صورت نریتور در برنامه حضور دارد، بسته به موضوع برنامه به میان مردم رفته و با طرح مسئله، نظرات آنها را جویا می شود و در میان برنامه از صحبت های کارشناسان این امر نیز استفاده می کند.

«از مکزیک» که به طرح مشکالت این کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با نگاهی مردمی می پردازد و بسته به تولید، در زمان های مختلف در فواصل برنامه ها پخش می شود، از جمله برنامه های شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی است که بر روی مسائل و موضوعات یکی از کشورهای مهم حوزه اسپانیایی زبان متمرکز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.