دانلودهای غیرقانونی و افت تولیدات در سایه قانون نانوشته

Bani Film - - صفحه اول -

گروه تلویزیون: از زمانی که بحث انتشار فیلم ها و سریال ها توسط رسانه ای به غیر از سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی مطرح شد، قاچاقچیان فیلم و سایت های انتشار غیرقانونی هم فعالیت خود را شروع کردند و از آن جایی که آن ها سلسله مراتب خاصی ندارند و از قانونی تبعیت نمی کنند، روز به روز به تعداد شان اضافه شد و همچنان با قدرت؛ در حال ادامه مسیری هستند که گاه باعث آسیب چند میلیاردی به برخی تولیدات می شود. در این میان جای سوال است که چرا با گذشت این زمان هنوز که هنوز است فکری به حال، اوضاعی نمیشود که بخشی از سینما و سریال ها را تحتالشعاع قرار داده است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.