قاسمخان مدیرعامل موزه سینمای ایران شد

Bani Film - - سینمـا -

با حکم رئیس سازمان امور سینمایی، علیرضا قاسمخان به عنوان مدیرعامل جدید موزه سینمای ایران معرفی شد.

به گزارش رسیده، متن حکم علیرضا قاسم خان مدیرعامل جدید موزه سینمای ایران به این شرح است: «جناب آقای علیرضا قاسم خان، با توجه به سوابق و تجربیات ارزنده در امور فرهنگی و هنری و به استناد بند ١ ماده ٥١ اساسنامه و صورت جلسه مورخ ٥٢/٧/٦٩ هیات مدیره موزه سینمای ایران، برای مدت چهار سال به عنوان مدیرعامل موزه سینمای ایران منصوب میشوید. در همراهی با برنامه جامع سازمان سینمایی در حوزه گردآوری، حفاظت و معرفی اسناد، مدارک و میراث سینمایی و برنامهریزی برای برقراری همکاری و مبادالت تخصصی با فیلمخانه ملی ایران و دیگر آرشیوها و موزهها، نکوداشت پیشکسوتان و مفاخر سینمای ایران، ثبت تاریخ شفاهی و توسعه مطالعات و تبادل تاریخ سینمای ایران و تشویق ثبت آثار سینمایی و تصویری از اولویتهایی که انتظار میرود با همکاری و تعامل موثر با آرشیوها، موزهها و فعاالن این بخش و با جلب همکاری نهادهای مرتبط انجام گیرد. توفیق روز افزونتان را از خدواند متعال خواستارم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.