سینماي ایران ظرفیت کافي براي اکران فیلم خارجي ندارد

مرتضي شایسته:

Bani Film - - سینمـا -

مرتضي شایسته تهیه کننده فیلم هایي همچون «من همسرش هستم» در خصوص اینکه چه تمهیدي باید اندیشیده شود تا اکران فیلم خارجي با توجه به مشکالت کپي رایت و دیگر موانع اتفاق بیفتد، به باني فیلم گفت: اگر قرار است فیلم خارجي اکران شود، حتما باید از خود کمپاني ها بیاید، چون به نظر مي رسد نماینده هایي که از طرف کمپاني ها مي آیند، صالحیت الزم را ندارند. عالوه براین، ظرفیت سینماهاي ایران حداکثر 0١ تا ٥١ درصد است؛ یعني منظورم تولید نیست، بلکه کل سینماي ایران است.

وي افزود: ما قانون کپي رایت نداریم و اکثر فیلم هاي ایراني از این لحاظ صدمه مي بینند. باید از حقوق فیلم هاي خارجي و کپي رایت آن حفاظت کنیم و آیا حفاظت مي شود؟... جز این باید خودمان عضو قانون کپي رایت شویم که تا این اندازه بي قانون فیلم هاي ایراني در شبکه هاي ماهواره اي نمایش داده نشود. بعد از دوماه اکران فیلم ایراني که مي خواهیم آن را در شبکه نمایش خانگي ببینیم، بي معطلي در شبکه هاي ماهواره اي مي بینیم و هیچ قانوني در این رابطه وجود ندارد.

شایسته با توجه به در صف اکران بودن بسیاري از فیلم هاي ایراني، درخصوص اکران فیلم خارجي بیان کرد: همین اآلن سینماهاي ما براي فیلم هاي ایراني جا ندارند و بسیاري از فیلم ها در نوبت هستند. نمي دانم چطور در این شرایط مي خواهند جا را براي اکران فیلم خارجي باز کنند. با توجه به ظرفیت اآلن سینماي ایران فکر نمي کنم جایي براي فیلم خارجي باشد. اگر شرایط فراهم شد و حداقل 300 سالن به سینماهاي تهران اضافه شد، امکان اکران فیلم خارجي فراهم مي شود.

وي در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادي براي اکران فیلم خارجي دارید، عنوان کرد: براي اکران نیازمند بیش از پنج سالن هستیم؛ یعني مجموعه هایي که بیش از پنج سالن دارند، مي توانند نصف سانس خود را به یك فیلم خارجي اختصاص دهند.

این تهیه کننده در پاسخ به اینکه اکران فیلم خارجي باعث رقابت بین فیلم هاي ایراني مي شود یا نه، بیان کرد: در حال حاضر شرایط به نحوي است که همه مردم این فیلم ها را دارند و فکر مي کنم رقابتي بین فیلم هاي ایراني به وجود نمي آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.