اکران فیلم خارجی مانع کپی کاری می شود

ابوالفضل جلیلی:

Bani Film - - سینمـا -

ابوالفضل جلیلی کارگردان و فیلمنامه نویس در خصوص گزینه اکران فیلم خارجی با توجه به مشکالت قانون کپی رایت و فیلم هایی که در صف اکران هستند، به بانی فیلم گفت: با اکران فیلم خارجی موافقم و به نظرم باید سالن سینما را اضافه کنند و در آغاز می توانند سینماهای قدیمی را احیا کنند. بازسازی این سینماها به نوعی برای مردم جنبه نوستالژی و یادآوری خاطرات گذشته دارد. جلیلی یادآوری کرد: با اکران فیلم های خارجی مانع برخی فیلم هایی خواهیم شد که از خارجی ها کپی می کنند؛ چون بسیاری در حال حاضر فیلم خارجی را می بینند و از آن کپی برداری می کنند. دوم اینکه اگر فیلم های خارجی اکران شوند، ارزش واقعی فیلم ها مشخص می شود و زمانی که فیلم های خوب آمریکایی و اروپایی را بیاورند؛ تکلیف فیلمسازان تجاری با خودشان مشخص می شود؛ یعنی یا ادامه می دهند یا کارشان را متوقف می کنند. عالوه بر این، با اکران فیلم خارجی مردم می توانند مسائل و موضوعات جدیدتری ببینند.

وی در رابطه با اینکه چطور امکان ممیزی عادالنه در این شرایط وجود دارد، عنوان کرد: ممیزی خواه ناخواه وجود دارد و نمی توانیم کاری برای آن انجام دهیم، اما به مرور با توجه به انتشار بدون سانسور بسیاری از اطالعات در شبکه های مجازی این سانسورها کمتر می شود.

جلیلی با اشاره به اینکه اکران فیلم های ایرانی باعث رقابت میان فیلم های خارجی می شود، افزود: قبال معتقد به روزنامه زرد بودیم، اما اآلن فیلم زرد داریم و فیلم های زرد در کشورمان زیاد شدند. زمانی که فیلم های خارجی وارد گود شوند، ایرانی ها هم سعی می کنند دانش خود را در زمینه فیلمسازی افزایش دهند و هیچ لطمه ای به آن ها نمی زند.

قبال معتقد به روزنامه زرد بودیم، اما اآلن فیلم زرد داریم و فیلم های زرد در کشورمان زیاد شدند. زمانی که فیلم های خارجی وارد گود شوند، ایرانی ها هم سعی می کنند دانش خود را در زمینه فیلمسازی افزایش دهند و هیچ لطمه ای به آن ها نمی زند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.