اعالم تعداد آثار رسیده به دبیرخانه اروند

Bani Film - - سینمـا -

با نزدیک شدن به پایان مهلت ارسال آثار به پنجاهوهشتمین جشنواره منطقهای سینمای جوان - اروند تعداد آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره اعالم شد.

به گزارش رسیده، در حالیکه تنها ٩ روز تا پایان مهلت ثبتنام و ارسال آثار به پنجاهوهشتمین جشنواره منطقهای سینمای جوان - اروند باقی است، دبیرخانه جشنواره اعالم کرد: تعداد ٥۴١ فیلمنامه کوتاه، ٥۴٢ فیلم کوتاه و ٢٧٦ قطعه عکس تا کنون برای شرکت در این دوره از جشنواره ثبتنام کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.