تعداد فیلمهای فجر امسال مشخص شد، رسانهها اعتراض نکنند

دبیر جشنواره فیلم فجر:

Bani Film - - سینمـا -

ابراهیم داروغهزاده به پرسشهایی در زمینه میزان مقاومتاش برای تعداد فیلمهای بخش رقابتی جشنواره، مباحثی همچون ممیزی و پیشبینیاش از نسل فیلمسازی که در جشنوارهی پیشرو حضور دارند، پاسخ داد.

دبیر جشنواره فیلم فجر در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه چقدر میتوانید بر گفتهی خودتان مبنی بر تعداد ۲۲ فیلم بخش رقابتی جشنواره با توجه به فشارها و حواشی که هر ساله در موسوم این رویداد وجود دارد، مقاومت کنید؟ گفت: متولی اصلی برگزاری جشنوارهی فیلم فجر که سازمان سینمایی است؛ جدایی از خود سینماگران و رسانههای سینمایی نیست بنابراین نمیتونیم بدون همکاری و تعامل بین این سه ضلع، جشنواره خوبی برگزار کنیم. او ادامه داد: همیشه در سالهای گذشته، خود اهالی رسانه و سینماگران نسبت به حجم فیلمهای شرکت کننده در این رویداد گلهمند بودند و میگفتند اجازه ندهید به بهای نمایش این تعداد فیلم،جشنواره غیر حرفهای شود. حاال ما (به عنوان دستاندرکاران جشنواره) پیش قدم شدیم تا این کار را انجام بدهیم و تمام تالشمان را انجام خواهیم داد بنابراین از اهالی رسانه خواهش میکنیم، همکاری کنند و بالفاصله بعد اعالم اسامی فیلمها، نگویید که چرا فالن فیلم نیست؟!

داروغهزاده تاکید کرد: از حاشیهها خارج شویم چون هر سال این حاشیه وجود داشته است که از جشنواره همه فشار میآورند که تعداد فیلمهای جشنواره افزایش پیدا کند، بالفاصله بعد از آغاز جشنواره هم اعتراض میکنند که چرا این همه فیلم در جشنواره هست!

دبیر جشنواره فیلم فجر که همزمان با این عنوان مدیر اداره نظارت و ارزشیایی سازمان سینمایی هم هست، در پاسخ به اینکه با توجه به حضور همزماناش در این دو عنوان به نظر میرسد امسال فیلمی به جشنواره راه پیدا نکند که بعدا دچار ممیزی شود، گفت: تعداد فیلمهای که در سالهای اخیر در جشنواره حضور داشتند و بعد از جشنواره دچار مشکل در اکران شدند، انگشت شمار بوده است حتی در مقطعی که دبیر جشنواره فجر هم معاونت نظارت و ارزشیابی نبوده است.

او ادامه داد: به هرحال هر ساله بخشی از هیات انتخاب از همان شورای پروانه نمایش هستند و انتخابهایی که انجام میدهند،سعی دارند، مالحظات شورای پروانه نمایش را هم در انتخابهایشان لحاظ کنند.

او در عین حال خاطرنشان کرد:به هرحال طبیعی است که جشنواره این امکان را فراهم بکند که همانطور که فیلمساز بعد از جشنواره بواسطه بازخورد رسانهای فیلمش را اصالح میکند، برخی تردیدهای شورای پروانه نمایش را هم برطرف کند.

داروغهزاده در عین حال گفت: متاسفانه نوع برخوردی که رسانهها در ایام جشنواره با فیلمها میکنند بعضا تاثیر منفی بر آینده فیلمسازی میگذارد و با روح و هدف اصلی جشنواره منافات دارد. ما دوست داریم جشنواره محلی برای دیده شدن بهتر فیلمها باشد خواهش میکنم رسانهها در ایام جشنواره از نقدهای منفی دست بردارند و در ایام اکران نقدهای منفی داشته باشند، به هرحال اقتصاد سینما ضعیف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.