اکران بدون نوبت، شوخی شوخی جدی میشود!

شنیدهها حکایت دارند؛ «لونه زنبور» در گروه قدس، «آینه بغل» در استقالل

Bani Film - - سینمـا -

گروه سینمای ایران: با در گرفتن بحث ورود قریب الوقوع دو فیلمی که بدون رعایت نوبت و به بهانه گرم نگه داشتن تنور گیشه، خود را به صف فیلم های در نوبت نمایش تحمیل کردند، چند فیلمی که قرارداد اکران آنها از مدتها پیش ثبت شده و چشم به پرده دارند در مقام اعتراض برآمدند. با این وجود گویا سمبه این دو فیلم پرزورتر از آن بوده که قافیه را ببازند و مقدمات اکران آنها با کمی تأخیر، همچنان در حال فراهم شدن است. بر این اساس گویا قرار است فیلم «لونه زنبو» (برزو نیک نژاد) در گروه سینمایی قدس و «آینه بغل» در گروه استقالل اکران شوند.

به گزارش بانی فیلم، با مروری بر قراردادهای آتی گروههای سینمایی، مشخص می شود گروه استقالل که این روزها فیلم «ایتالیا ایتالیا» را روی پرده دارد، بزودی فیلم «انزوا» را جایگزین آن خواهد کرد و گروه قدس هم که «زرد» را اکران کرده، بزودی «خالتور» را به جای آن نمایش خواهد داد. پس از پایان نمایش دو فیلم «انزوا» و «خالتور» که بعید به نظر می رسد بتوانند مدت زیادی روی پرده دوام بیاورند، «لونه زنبور» و «آینه بغل» به سرعت آنها را کنار خواهند زد. در واقع از اواخر آذر بی شک باید شاهد نمایش فیلم های تازه از تولید گذشته نیک نژاد و هادی باشیم. اتفاقی که با زیر پا گذاشتن حقوق سایر فیلم های مدتها در نوبت اکران مانده صورت خواهد گرفت. البته شورای صنفی نمایش و نیز یکی- دو دفتر پخش که روی اکران دو فیلم کمدی مذکور و احتمال باالی فروش آنها حساب ویژه ای باز کرده اند، با توسل به راهکار بدعت آمیزی مثل اکران همزمان چند فیلم در گروه آزاد، کوشیده اند از میزان اعتراضات بکاهند. با این وصف، چنین سیاستی که منجر به اکران همزمان پنج فیلم «آزاد به قید شرط»، «ماالریا»، «خانه دختر»، «رقص پا» و «شنل» در حال حاضر شده، تنها به قوت گرفتن معادالت روی کاغذ مبنی بر نفروش بودن آنها می انجامد.

نکته جالب این حق خوری در صورت تحقق، اما زمانی شکل خواهد گرفت که دو فیلم «آینه بغل» و «لونه زنبور» با همه داشته های عامه پسندشان و تکیه بر ژانر کمدی، در حد انتظارات نفروشند! مثل کمدی های بی مایه اخیر که سرنوشتی جز شکست در گیشه نداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.