رابطه فیلمسوزی و پنهانکاری درباره تعداد پروانههای ساخت!

Bani Film - - سینمـا -

گروه سینمای ایران: ظاهرا دیگر نباید معیار اصلی برای اطالع از جریان صدور پروانه های ساخت را صرفاً اخبار منتشر شده از سوی شورای مربوط قرار داد! همانطور که چند هفته پیش هم در مطلبی با عنوان «صدای بعضی پروانه های ساخت در نمی آید» در بانی فیلم نوشتیم، تعدادی از فیلمسازان اخیرا وقتی پروانه ساخت دریافت می کنند، از آنان خواسته می شود از اعالم خبر آن خودداری کنند. خبری که شورای صدور پروانه ساخت از هرگونه واکنشی نسبت به آن خودداری کرد. در آن خبر از این نوشتیم که سیاست مذکور بیشتر هم در قبال فیلم اولی ها و یا کارگردانانی اتخاذ می شود که به دالیلی از این عرصه دور بوده و یا با محدودیت هایی مواجه بوده اند. البته دالیل این برخورد در آن مقطع خیلی روشنمان نبود تا اینکه بحث فیلمسوزی و حواشی منفی آن شدت گرفت. در شرایطی که در نیمه دوم امسال، روند اکران فیلم ها ناگهان افزایش غیرعادی را تجربه کرد، داد بسیاری از فیلمسازانی که ساخته هایشان در نوبت اکران بود، به اعتراض بلند شد. در واقع تالش برای اکران بی ضابطه فیلم هایی که مدتها بود در صف قرار داشتند، به مسئله نمایش ناگهانی فیلم هایی که هنوز جوهر پروانه نمایش آنها خشک نشده، پیوند خورد تا شلم شوربای ایجاد شده پیچیدگی بیشتری بیابد. هر چند التهاب ایجاد شده فعال تا حدی فروکش کرده، اما هنوز مسئله فیلمسوزی همچون زنگ خطری نگران کننده برای فیلمسازان از بابت ضربه ای که به اکران فیلمشان می زند، وجود دارد. با این وصف، شورای صدور پروانه ساخت که طبعا بهتر از هر نهادی، از عدم تناسب ظرفیت تولید در سینمای ایران با فرصت اکران آگاهی دارد، با توسل به پنهانکاری در باب ارائه جزئیات اعطای پروانه ساخت، سعی بر برائت خود از مشکالت تلنبار شدن فیلم ها پشت در اکران دارد. حال اینکه این تمهید موقتی و بی اثر، بزودی با آغاز پیش تولید هر یک از این فیلم ها رنگ می بازد.

یکی از مصادیق این مسئله فیلم «واسطه» است که عوامل آن با وجود دریافت پروانه ساخت- که البته به طور رسمی اعالم نشده-، از مدتی پیش مشغول انتخاب عوامل بودند و دیروز در مواجهه با خبر بانی فیلم، ناگزیر به ارائه خبر از پروژه خود شدند. کارکرد شورای پروانه ساخت در سفارش به برخی از دریافت کنندگان پروانه برای خودداری از ارائه خبر، نه تنها یک روش ناشیانه و غیرحرفه ای به منزله پاک کردن صورت مسئله مشکالت و ترافیک اکران است، بلکه بزودی و در صورت استمرار، اعتماد عمومی به اخبار رسمی این شورا را نیز کمرنگ می سازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.