مستقلهای سینمای ایران میسوزند و میسازند

Bani Film - - صفحه اول -

گروه سینمای ایران: در روزهای اخیر بحث و اعتراض برخی از فیلمسازان در خصوص نابسامانی وضعیت اکران در نیمه دوم سال جاری بسیار داغ شد. داستان از آنجایی شروع شد که زمزمه اکران خارج از نوبت برخی از فیلمهای تازه ساخته شده به گوش رسید و فیلمسازانی که از آغاز فصل از وضعیت نمایش و اکران ناراضی بودند، دیگر تاب معضلی جدید و نادیده گرفته شدن فیلمها را نیاوردند. همچنین ابقای اکران فیلمها بیش از چند هفته فیلمها نیز از دیگر مشکالت است. شنیده شده که برخی از افراد ذینفع با روشهای گوناگون از جمله خرید بلیت فیلمهای روی اکران، به صورت فریبندهای کف فروش فیلمها را حفظ میکنند، تا جایی که میتوانند از اکران آن فیلم ها استفاده می کنند و تا از روی اکران برداشته شدن آن فیلمها را به تعویق بیاندازند. با وضعیت کنونی اکران و وجود مافیای اکران مسلما کسی حاضر نمیشود و نمیتواند فیلم خود را در گروه آزاد اکران کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.