اگر فیلم ها اکران نشوند بسیار بهتر است تا با این وضعیت اکران شوند

کامران قدکچیان:

Bani Film - - سینمـا -

کامران قدکچیان در خصوص افزایش روند اکران در نیمه دوم سال جاری به بانی فیلم گفت: فکر می کنم تصمیم بی مورد و حساب نشده ای بوده و ماجرا، ماجرای فیلم سوزی است، فقط قصدشان این است فیلم ها را اکران و از آنها عبور کنند. من در شورای عالی تهیه کنندگان این موضوع را مطرح کردم که اگر این موضوع بخواهد اجرا شود، هم صدای بسیاری از فیلمسازان در می آید و هم یک فیلم سوزی واقعی است. در حال حاضر هم با این وضعیت اکران فیلم ها مخالفم که با نابودی فیلم ها برابری می کند. یعنی اگر فیلم ها اکران نشوند بسیار بهتر است تا بخواهند با این وضعیت اکران شوند.

وی افزود: اینکه برخی از فیلم ها در حال حاضر بی نوبت اکران می شوند غیرقانونی است. فیلم های بسیاری پشت نوبت اکران مانده اند. باید تکلیف این موضوع از همان پروانه ساخت مشخص شود. قیفی که منجر به این ریزش و نابودی می شود باید باریک تر و حساب شده تر شود.

کارگردان فیلم سینمایی «دخترشاه پریون» در مورد نقش مافیای اکران در این وضعیت گفت: آنها هم پخشی هستند که هر کار و زد و بندی که دلشان بخواهد می کنند، چون سینما و پخش دارند و در تولید هم سرمایه گذاری می کنند به همین خاطر این اتفاقات می افتد.

وی ادامه داد: برای شورای صنفی نیز آیین نامه در این خصوص وجود دارد؛ منتها نمی دانم برخی از افراد چگونه این آیین نامه ها را دور می زنند و سرخود برنامه هایی برای خود می ریزند که منجر به این نابسامانی ها می شود.

کارگردان فیلم سینمایی «سوغات فرنگ» در مورد روش هایی که برخی از صاحبان فیلم ها برای حفظ کف فروش فیلم ها بکار می برند، عنوان کرد: به هر حال این کارها نیز نوعی جرم است. اگر فیلمی به طور طبیعی بیش از چندین هفته روی اکران باقی بماند ایرادی ندارد. به هر حال هر فیلمی یک کف فروش و قرارداد دارد. در غیر این صورت باید جلوی این روش های غیرقانونی گرفته شود و سینماهای آن را هم جریمه کرد. این موضوع هم از طرف وزارت ارشاد و شورای صنفی نمایش باید پیگیری شده و جلوی آن گرفته شود.

قدکچیان اضافه کرد: در حال حاضر دو فیلم «جنون»- مربوط به سه سال پیش- و «انتهای خیابان مهر» -مربوط به دو سال گذشته- را دارم که همچنان پشت نوبت اکران مانده اند و هنوز هم وضعیت اکران آنها مشخص نیست، ولی احتماال «انتهای خیابان مهر» زودتر اکران می شود.

,ای ,رقانونی هر فیلمی یک کف فروش و قرارداد دارد. در غیر این صورت باید جلوی این روش ه غی گرفته شود و سینماهای آن را هم جریمه کرد. این موضوع هم از طرف وزارت ارشاد و شورای صنفی نمایش باید پیگیری شده و جلوی آن گرفته شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.