برگزاری نشستی سینمایی در خانه سینما

Bani Film - - سینمـا -

دومین نشست داوری پژوهش های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در خانه سینما برگزار می شود.

به گزارش رسیده،معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در راستای بهره مندسازی مطلوبتر سینمای ایران از یافته های علمی پژوهشگران و دریافت دیدگاه ها و نظرات آنان، دومین نشست داوری خود را در خصوص طرح تحقیقاتی «سناریوهای جهانی آینده سینما» که توسط اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر انجام شده، برگزار خواهد کرد. عالقمندان می توانند در تاریخ دهم آبان ماه جاری از ساعت 10 الی 13 در خانه سینما حضور به هم رسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.