تعداد فیلمهایمان با تعداد سالنهایمان سازگار نیست

اصغریوسفی نژاد:

Bani Film - - سینمـا -

اصغر یوسفی نژاد، نویسنده و کارگردان در خصوص افزایش روند اکران در نیمه دوم سال جاری به بانی فیلم گفت: فکر می کنم اکران در سینمای ایران پیچیده ترین بخش فیلمسازی است. به هر حال اکران گلوگاهی است که باعث می شود ما سینما داشته باشیم یا نداشته باشیم. چون به هر حال سینما یک صنعت-هنر است و وجه صنعتی آن را برنامه ریزی اکران تنظیم می کند. بنابراین دوستانی که در زمینه اکران کار می کنند، کارشان واقعا حساس و اساسی است.

وی افزود: از طرفی ابزار الزم برای اکران هم به آن شکلی که با قواعد استاندارد اکران سازگار باشد، وجود ندارد. تعداد فیلم هایمان با تعداد سالن هایمان سازگار نیست. نسبت فیلم هایمان با مخاطب مان تعریف نشده است. در اکران فیلم ها را در معرض مخاطب قرار می دهیم و همین نابهنجاری ها به بحث سیاستگذاری ها در همین حوزه برمی گردد که ناشی از همین معضالت است. یعنی اگر ما نقصی در سیاستگذاری های اکران داریم- که حتما داریمبه همین عدم تناسب ها برمی گردد. لذا با این بستر نامناسب مشخص نیست برنامه ریزی درستی برای اکران وجود داشته باشد که ما هم در نیمه اول و هم در نیمه دوم سال سینمایمان رونق داشته باشد. این اتفاق نمی افتد، ولی می توانیم نسبت به اتفاقاتی که برای یک سری از فیلم ها می افتد معترض باشیم که از امتیازاتی بهره مند می شوند. یوسفی نژاد ادامه داد: به طور کلی وقتی خودمان را جای کسانی می گذاریم که در این حوزه تصمیم گیری می کنند می بینیم امکان لغزش برای هر کسی که در این مقطع قرار می گیرد وجود دارد. بنابراین به نظر من کالف سردرگم اکران با سینمای ایران همراه خواهد بود تا زمانی که زمینه های الزم برای گشایش آن فراهم شود که البته افق های روشنی برای آن وجود ندارد. تا زمینه های الزم فراهم نشود ما هم شاهد لغزش هایی هستیم که تعمدی نیست و بسته به شرایط است. در هر جا که بستری برای برنامه ریزی درست نباشد، برنامه ریزی نادرست یا نبود برنامه ریزی، جای پای بهتری برای خود باز می کند.

کارگردان فیلم سینمایی «ائو» ادامه داد: اگر قضیه را بخواهیم حل کنیم، این گونه است که کسانی را که در حوزه اکران زحمت می کشند، متهم کنیم و کنار بگذاریم، بدین شکل صورت مسئله حل شده، ولی با چنین برنامه هایی مشکل اصلی حل نمی شود. مشکل اصلی این است که در زمینه تولید و پخش فیلم بستر و زمینه ها و زیرساخت های مناسب را نداریم و برای اینکه مسکنی برای این قضیه پیدا کنیم دنبال مقصر می گردیم. وقتی زیرساخت درست نیست، هم لغزش وجود دارد که می تواند عمدی باشد و یا غیرعمدی. همچنین افرادی وجود دارند که در چنین بزنگاه هایی دنبال این هستند که کار خودشان را پیش ببرند، در این شرایط راه نفوذ برای آنها باز می شود و آن چیزی که به آن «عدالت» می گوییم، «قربانی» این قضیه است.

یوسفی نژاد با بیان اینکه باید راهکار جمعی برای این قضیه در نظر گرفت، عنوان کرد: فکر می کنم هر کسی در جایگاه خودش باید منصفانه دنبال راهکار بگردد. اگر بخواهیم تمام راهکارها را در همان گلوگاه اکران جستجو کنیم، نتیجه نخواهد داشت. وقتی فیلم تولید می کنیم باید به مالحظالت اکران نیز توجه کنیم، آشتی با مخاطب در گزینش سوژه ها و فراهم کردن امکان برای فیلمساز در مرحله بررسی و سیاستگذاری و ممیزی. همچنین نباید بگذاریم فیلم های ما به فیلم های خنثی و ابتری که همه شبیه به هم و هستند تبدیل نشوند. باید این امکان وجود داشته باشد که تماشاگران در سینما مانند آینه آنچه که واقعا دلخواهشان است را ببینند. همین باعث می شود که نسبت به همه فیلم ها اقبال باشد. مثال شما بپرسید چرا فالن فیلم را جلو می اندازید، می گویند چرخه سینما ایجاب می کند در نیمه دوم هم ما چند فیلم ولو به طور غیرمنطقی وارد چرخه اکران کنیم، بلکه توازنی بین نیمه اول و نیمه دوم ایجاد شود.

کارگردان فیلم «باران رویاها را نمی شوید» اضافه کرد: عالجی که برای حیات اقتصادی سینما الزم داریم، این است که واقعا صادق و شفاف باشیم. وقتی این عنصر نباشد شما هزاران کار مهندسی هم انجام دهید و هزار راهکار هم نشان دهید راهی از پیش نخواهیم برد. فکر می کنم معضل اصلی این است که با هم روراست نیستیم و منفعت شخصی بر منفعت همگانی غلبه دارد، مصالح کلی کشور و ملت به مصالح فردی باخته است. این ها مسائلی است که باید ریشه ای حل شود و دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.

اگر قضیه را بخواهیم حل کنیم، این گونه است که کسانی را که در حوزه اکران زحمت می کشند، متهم کنیم و کنار بگذاریم، بدین شکل صورت مسئله حل شده، ولی با چنین برنامه هایی مشکل اصلی حل

نمی شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.