ورسيون تازه «اره» صدرنشين شد

Bani Film - - سینمـا -

بانی فيلم - گروه سينمای جهان: فيلم تازه ترسناك »Jigsaw« كه محصول اليونزگيت است و عرضه اش بی ارتباط با ايام تازه پايان يافته هالووين نبوده است، پرفروش ترين فيلم اين هفته آمريكای شمالی شد ولی در اين راه بيشتر از شانزده ميليون و دويست هزار دالر نفروخت. عده ای می گويند شروع پخش سيزون دوم سريال تلويزيونی ترسناك «چيزهای عجيب تر» در اين منطقه از جهان و 7 سال فاصله زمانی بين اين فيلم و واپسين فيلم قبلی از سری آثار موسوم به »Saw« در نمايش متوسط و معمولی اقتصادی اين فيلم تازه بدون نقش و سهم نبوده است. حقيقت امر هر چه باشد »Suberbicon« ديگر فيلم تازه اكران شده اين هفته با فروشی دو ميليون و هشتصد هزار دالری و استقرار در رده نهم جدول اسباب نااميدی بسيار بيشتری شد و يك فيلم جديد ديگر به نام «از خدمت ات متشكرم» هم كه متعلق به شركت يونيورسال است، به رغم ششم شدن در جدول، فروش بسيار باالتری از »Suberbicon« نداشت و روی همان سه ميليون و هفتصد هزار دالر ثابت ماند تا در يكی از بدترين و كم حاصل ترين هفته های هاليوود در سال رو به پايان ،2017 برای 12 فيلم صدر جدول پرفروش ها چيزی باالتر از 60 ميليون دالر به ثبت نرسد و اين 18 ميليون دالر كمتر از ميزان درآمد آفرينی فيلم های گذشته است.

پس از 7 سال فترت

عرضه »Jigsaw« به 7 سال فعال نبودن و ارائه نشدن مجدد سری فيلم های ترسناك و معروف »Saw« («اره») پايان بخشيد ولی اين فيلم در ميان 8 اثر سينمايی ممهور به نام و نشان »Saw« فقط موفق به ثبت هفتمين شروع برتر شد و به كالم صريح تر در ميان اين فيلم ها فقط يك كار سينمايی شروع اكرانی ضعيف تر از »Saw« فعلی داشته و آن فيلم قسمت پنجم «اره» بود كه در سال 2009 به نمايش در آمد. با اين حال شروع پخش شانزده ميليون و دويست هزاری اين ورسيون تازه يك فاجعه محسوب نمی شود و برعكس از استمرار حيات اين فرانچيز می گويد، هر چند طراوت و تازگی گذشته آن از ديد بينندگان در غرب از دست رفته و بداعت های سابق را ندارد.

عبور از 900 میلیون

قسمت اول «اره» نه تنها جهانيان را با جيمز وان كارگردان اين فيلم و قسمت های بعدی آن آشنا ساخت و از استعدادهای او پرده برداشت، بلكه به فروشی هيجده ميليون و دويست هزار دالری در بدو اكران نايل آمد و در نهايت در سطح جهان 105 ميليون دالر بدست آورد. اينك نيز پس از اكران 8 فيلم و البته در حالی كه ريتم فروش »Jigsaw« همچنان ادامه دارد، مجموع پولسازی اين سری فيلم ها از رقم 900 ميليون دالر هم عبور كرده است. البته توان واقعی و قوه ماندگاری

»Jigsaw« در گيشه ها تازه از اواخر اين هفته مشخص می شود و اين هنگامی است كه هواداران ولو فيلم های ترسناك سرشار از خونريزی هم چيزی اضافه بر اين فرآيند را در فيلم های محبوب خود جستجو می كنند و يك تنزل 55 تا 60 درصدی برای پولسازی اين فيلم و هر فيلم ديگری از اين دست در بازار عرضه و اكران، محتمل و امری كامال مرسوم است. آنچه در مورد آن شكی وجود ندارد، اين است كه از تماشاگران هفته نخست فيلم 51 درصد زن و بقيه هم طبعا مرد بودند و 52 درصد زير 25 سال سن داشته اند كه اين اعداد در ارتباط با فيلم های ترسناك قدری بدوی و معمولی و توام با صحنه های جنايات تند و جاری شدن جوی خون ارقامی متداول و آشنا است.

دوران پربار اليونزگیت

اين روزها برای اليونزگيت دورانی پربار است زيرا دومين فيلم پرفروش اين هفته آمريكای شمالی نيز محصولی از اين استوديو است و آن فيلم همانا كار تازه تايلر پری به نام «بو.2، تايلر پری: يك هالووين ماده آيی» است كه هفته پيش در بدو اكرانش به صدر جدول پرفروش های آمريكا و كانادا صعود كرد و اين هفته با اكتفا به يك سودسازی 10 ميليون دالری به رده دوم تنزل كرد و البته مجموع پولسازی اش را بعد از 12 روز نمايش در آمريكا و كانادا به سی و پنج ميليون و پانصد هزار دالر رساند. شايد سران اليونزگيت توقع رقمی بسيار بيشتر را از اين فيلم نداشته اند اما آمار درآمد آفرينی فيلم نخست كه «بو، يك. تايلر پری» نام داشت و يكی از 8 فيلم ماده آيی اين هنرمند سياهپوست است. پس از گذراندن همين تعداد روز 12( روز) پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار دالر كاسبی كرده بود.

احتیاج توفان آمريکايی به ساير قاره ها!

»Geostorm« فيلمی با مضمون وقوع توفان های مرگبار كه گرفتاری مبتال به آمريكايی ها در سال های اخير بوده و در سال رو به پايان 2017 نيز خسارات فراوانی را بر جای نهاده، در دومين هفته اكرانش از رده دوم جدول به رتبه سوم تنزل كرد و پنج ميليون و ششصد هزار دالری كه در راه رسيدن به اين رتبه به دست آورد، مجموع فروش فيلم را به عدد بيست و سه ميليون و پانصد هزار دالر رساند كه با احتساب بودجه 120 ميليون دالری توليد فيلم رقمی بسيار ضعيف و حاكی از شكست برادران وارنر است كه كمپانی تهيه كننده اين اثر سينمايی به شمار می آيد. به واقع برای جبران اين رقم سنگين و رسيدن به نقطه سود و موجه جلوه دادن هزينه های باال «جئو استورم» بايد در ساير نقاط جهان عالی بفروشد و اين چيزی است كه فيلم از آن چندان دور نشان نمی دهد. باال و قابل توجه

رتبه چهارم در جدول سودسازان اين هفته سينماهای آمريكا سهم فيلم «روز مرگ شاد» (يا «روز مرگت مبارك») شد. اين فيلم كه در هفته نخست اكرانش صدرنشين جداول فروش شد و در هفته دوم به رده سوم فرو افتاد، در اين هفته رتبه چهارم را تجربه كرد و با 5 ميليون دالر تازه حاصل آمده در گيشه ها مجموع پولسازی اش را به 48 ميليون دالر پس از 19 روز نمايش رساند كه برای يك فيلم كم ستاره و نسبتا معمولی با بودجه توليد چهار ميليون و هشتصد هزار دالر رقم باال و قابل توجهی است.

موفقیتی اندک

همان طور كه قبال آوريم، فيلم جديد «از خدمت ات متشكرم» كه آن را يونيورسال توليد كرده است، رتبه ششم را در ميان فيلم های پرفروش اين هفته آمريكا و كانادا كسب كرد ولی در اين راه بيشتر از سه ميليون و هفتصد هزار دالر را به بار نياورد. اين موفقيت اندك در حالی شامل حال اين فيلم شد كه از امتياز پخش در 2054 سالن برخوردار بود. در نقدهای قبل از اكران فيلم، مطالب مثبت و توام با تاييدی در خصوص فيلم ارائه و در مطبوعات چاپ شده بود اما اين نيز كمك نكرد تا «از خدمت ات متشكرم» به دستاوردی باالتر برسد. بررسی ها نشان داده است از بينندگان هفته اول فيلم 58 درصد مرد و 42 درصد زن بوده اند و 70 درصد از كل آنها بيش از 25 سال سن داشته اند.

دوری «كلونی» از دستاوردهای گذشته

يك فيلم تازه و ويژه اين هفته »Suberbicon« يا «حومه نشينان» بود كه آن را جورج كلونی معروف ساخته است و به رغم اسم و شهرت و اعتبار وی همه چيزی كه در گيشه ها در روزهای اخير سهم و نصيب برده، از دو ميليون و هشتصد هزار دالر فراتر نرفته است. اين فيلم ابتدا در اواخر ارديبهشت ماه در جشنواره معتبر كن فرانسه به نمايش درآمد و پس از آن بايگانی شد تا در زمان اكران عمومی در دل پاييز با ادوات و روال و شكل مورد نظر ارائه شود و ترميم های الزم هم شامل حالش شده باشد. اين كارها صورت گرفته اما حاصل كار بسيار كمتر از چيزی است كه توقع آن می رفت. كلونی سابقه كانديدا شدن برای اسكار با ساخت فيلم «شب بخير و موفق باشی» و پيشينه فتح اين جايزه معتبر را با بازی در فيلم سياسی «سيرياها» در سال 2006 را دارد اما با شكل و روال فيلم فعلی او و نوع برخوردی كه با آن صورت گرفته، توقع نامزد شدن مجدد وی برای اين جوايز و كسب آن دور از ذهن به نظر می رسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.