بررسي مشكالت آمريكا در هیسپان تي وي

Bani Film - - تلویزیون -

رونی کورولو مجری برنامه «در خیابان»

)Alacalle( شبکه هیسپان که به مسائل و مشکالت فرهنگی - اجتماعی مردم آمریکا می پردازد، این بار به سراغ مردم جزیره پرتوریکو رفته و به مشکالت پیش آمده بر اثر طوفان ویرانگر در این جزیره می پردازد.

به گزارش رسیده، مستند گزارشی «در خیابان» )Alacalle( در برنامه شامگاه فردا به بررسی غفلت و بی توجهی مقامات آمریکا به مشکالت مردمی که نیازمند کمک های پزشکی در نتیجه خسارات ناشی از طوفان شدید در کشور پورتوریکو هستند، خواهد پرداخت.

این برنامه دالیل این موضوع را که چرا پس ازگذشت 4 هفته از این طوفان هنوز بسیاری از افراد مورد رسیدگی و توجه قرار نگرفته اند، برق برخی از نقاط قطع است و مردم چندین شهر داخلی جزیره بدون مواد غذایی، آب و به خصوص مراقبت های پزشکی مانده اند، کنکاش می کند.

به همین منظور کورولو به همراهی یک تیم پرستاری جهت رسیدگی به بیماران وارد جزیره خواهد شد تا از نزدیک زوایای بیشتری از این بی توجهی را به تصویر بکشد.

در طول این برنامه قرار است عالوه بر بررسی تمام زوایای این فاجعه انسانی که ناشی از عدم مسئولیت پذیری مقامات آمریکایی است، به بررسی و بحث جدایی جزیره پورتوریکو از ایاالت متحده که از نواحی غیرضمیمه به خاک ایاالت متحده آمریکا به شمار آمده و تحت حاکمیت سیاسی آمریکا قرار دارد، نیز پرداخته شود.

رونی کورولو، که عالوه بر اجرا، تهیه کنندگی و کارگردانی «در خیابان» را نیز برای هیسپان تی وی انجام می دهد، هر هفته در این برنامه به یکی از مشکالت اجتماعی و فرهنگی و ... مردم ایاالت متحده آمریکا اشاره می کند و در یک فضای مستند گزارشی از نزدیک و به طور مستقیم به سراغ مردم می رود و شهر به شهر از دامنه و ابعاد معضل موضوع برنامه که مردم درگیر آن هستند؛ باخبر شده و گوشه ها و زوایای مسائل را در معرض قضاوت بینندگان این شبکه بین المللی قرار می دهد.

این برنامه که به سفارش هیسپان تی وی تولید می شود، هر هفته چهارشنبه ها ساعت 21:30 به وقت تهران به روی آنتن هیسپان تی وی می رود. بازپخش این برنامه نیز ساعت 9:30 پنج شنبه ها و 4:30 و 19:30 جمعه ها صورت می گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.